prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 16  19  35  16  19  35   ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 ห้อง 2 13  12  27  13  12  27   น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 ห้อง 3 14  18  32  14  18  32   นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 ห้อง 4 15  12  27  15  12  27   นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
รวมร้อยละ %  47.93  50.41  100.00  0.00  0.00  0.00  47.93  50.41  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช