prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12859  เด็กชายกิตติธัช ทรัพย์เทมา  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12860  เด็กชายคงศักดิ์ พระทัย  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12861  เด็กชายจิรวัฒน์ จุลพฤกษ์  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12862  เด็กชายณัฐภัทร สุขบาง  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12863  เด็กชายปฐมพงษ์ ฤทธิ์ไกร  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12864  เด็กชายปิติวัฒน์ ฉิมสุข  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12865  เด็กชายพีชนนท์ สิงสุข  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12866  เด็กชายภูตะวัน จันทร์โฉม  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12867  เด็กชายรุ่งรดิศ สนทอง  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12868  เด็กชายศุภกร สายทอง  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12869  เด็กชายสิทธิชัย สกุลไทย  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12870  เด็กชายสิทธิชัย สมศรี  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12871  เด็กชายสุรพล ภู่หนู  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12872  เด็กชายอัครวิชญ์ เอี่ยมเที่ยง  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12873  เด็กชายอัครวินท์ มากบุญ  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12874  เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีฉ่ำ  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12875  เด็กหญิงจิตรวรรณ สุวรรณะ  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12876  เด็กหญิงจิราพร น้อยเจริญ  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12877  เด็กหญิงจุฑามาศ มีอ่อน  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12878  เด็กหญิงฐณัฐชา ไล้ทอง  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12879  เด็กหญิงตรีวรางค์ ชัยศิริ  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12880  เด็กหญิงธนาพร ดำรงค์สกุลไทย  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12881  เด็กหญิงธัญญวรกานต์ โพธิ์มาก  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12882  เด็กหญิงธัญรักษ์ สติปัญญา  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12883  เด็กหญิงประภัสสร รอดสำเภา  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12884  เด็กหญิงพัชราภา พวงสมบัติ  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12885  เด็กหญิงพัสตราภรณ์ บุญเกิด  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12886  เด็กหญิงพิชชาภา วงค์ปินตา  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12887  เด็กหญิงมณีมรกต หาริกุล  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12888  เด็กหญิงวรดา ทองทิพย์  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12889  เด็กหญิงอนัญญา พันธ์กิ่ง  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12890  เด็กหญิงอรัชพร มีอ่อน  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12891  เด็กหญิงอาภัสรา วารินินทร์  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12892  เด็กหญิงเอยาวฎี นกครุฑ  นางศรุตา อากาศสุภา, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12893  เด็กชายชลธิกร สุ่มประดิษฐ์  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12894  เด็กชายชะยากร ทองคำเขียว  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12895  เด็กชายติณห์ภัทร ฟุ้งสุข  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12896  เด็กชายทศพร ไทยวิจิตร  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12897  เด็กชายนวพล ก้อนทอง  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12898  เด็กชายภูมิพัฒน์ กลิ่นด้วง  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12899  เด็กชายรตน -  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12900  เด็กชายรพีภัทร อินทร์ทอง  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12901  เด็กชายรัชชานนท์ ยนต์อินทร์  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12902  เด็กชายวศิน อินทร์ชู  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12903  เด็กชายวินทกร นาสืบ  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12904  เด็กชายวีรภัทร วัตถุสินธุ์  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12905  เด็กชายศรัณย์ เรืองสังข์  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12906  เด็กชายศิวัช สิงห์เถื่อน  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12907  เด็กชายอภิรัลรัตน์ แก้วพงษ์  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12908  เด็กหญิงกัญวรรณ กลั่นสุข  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12909  เด็กหญิงขนิษฐา นุ่นสีดา  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12910  เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แย้มบัญชา  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12911  เด็กหญิงณัฐธิดา แตงพรม  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12912  เด็กหญิงดีรนุช พันธุจบสิงห์  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12913  เด็กหญิงทักษญา โตระย้า  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12914  เด็กหญิงทิพยาภรณ์ จันทร์อ่อน  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12915  เด็กหญิงธัญพิชชา แก้ววิเชียร  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12916  เด็กหญิงนภาลัย ใจแก้ว  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12917  เด็กหญิงนิดาวรรณ นงค์บาง  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12918  เด็กหญิงบุณยานุช มั่งทอง  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12919  เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญนก  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12920  เด็กหญิงฟ้า โมหะหมัด  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12921  เด็กหญิงรวิสรา ศรีคงไทย  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12922  เด็กหญิงวารินทร์ พบพร  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12923  เด็กหญิงวิกาญดา บุรานันท์  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12924  เด็กหญิงวิดี ศรีสุโพธิ์  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12925  เด็กหญิงวิลัยวรรณ สุขสังวาลย์  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12926  เด็กหญิงสุธาวี การสมพิศ  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว, น.ส.ชนิตร์นันท์ ห้องแซง
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12927  เด็กชายกนก แกว่นเชิงค้า  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12928  เด็กชายกิจการ ภูมิแสนโคตร  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12929  เด็กชายกิตติศักดิ์ สิงห์หา  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12930  เด็กชายคฑายุทธ มารศรี  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12931  เด็กชายจิรายุทธ์ อนันทสุข  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12932  เด็กชายชนฉัตร ภักดีสุข  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12933  เด็กชายชัยเฉลิม สุวรรณศร  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12934  เด็กชายเชน บุญปกครอง  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12935  เด็กชายฑิณพัฒน์ จันทร์โน  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12936  เด็กชายณัฐพงศ์ ภู่ระย้า  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12937  เด็กชายธนดล แสงเปี่ยม  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12938  เด็กชายธนพล เศรษฐมูล  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12939  เด็กชายบริบูรณ์ อธิจิต  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12940  เด็กชายพุฒิพงษ์ มลิวรรณ์  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12941  เด็กชายภูมินท์ วงษ์รักษ์  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12942  เด็กชายภูริวัฒน์ จิวานานนท์  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12943  เด็กชายรัชชานนท์ อยู่โพธิ์  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12944  เด็กชายศิวะพนธ์ โตทัพ  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12945  เด็กชายศุธาเทพ ทัพชัย  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12946  เด็กชายอัครพล ดิษกร  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12947  เด็กชายอัครินทร์ นาถวิล  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12948  เด็กชายอิทธิพัทธ์ ปานบำรุง  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 91.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12949  เด็กชายณัฐพสิษฐ์ ศรีสงคราม  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 92.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12950  เด็กชายศุภกร เข้มแข็ง  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 93.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12954  เด็กชายธีนิดา อินมณี  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 94.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12997  เด็กชายสหวัฒน์ บุญอยู่  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 95.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12951  เด็กหญิงกัญญาพัชร์ สุขแก้ว  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 96.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12952  เด็กหญิงณัฐมณี รุ่งกรุด  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 97.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12953  เด็กหญิงณัฐรมย์ ธิติทรัพย์  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 98.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12955  เด็กหญิงธีรภัทรา ผ่องสันเทียะ  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 99.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12956  เด็กหญิงปวัตร ชำนาญไพร  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 100.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12957  เด็กหญิงพัตนภา รอดตาด  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 101.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12958  เด็กหญิงมติมนต์ รังผึ้ง  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 102.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12959  เด็กหญิงเมษา มลฑบ  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 103.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12960  เด็กหญิงเกสรา ผู้ภักดี  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 104.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12961  เด็กหญิงวันวิสา ธัญญกรรม  นายบุญเลิศ รังผึ้ง, น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 105.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12802  เด็กชายรัตน์ชานนท์ มีมุข  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 106.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12962  เด็กชายกรมหลวง ม่วงเรือง  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 107.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12963  เด็กชายกลทีบ์ มั่นศักดิ์  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 108.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12964  เด็กชายกิตติคุณ พวงสมบัติ  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 109.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12965  เด็กชายไกรศร นุชนุ่น  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 110.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12966  เด็กชายคุณัชญ์ชา พลอยโมรา  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 111.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12967  เด็กชายชยานนท์ พวงสมบัติ  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 112.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12968  เด็กชายโชคดี โมหะหมัด  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 113.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12969  เด็กชายธวัชชัย ยืนยง  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 114.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12970  เด็กชายธีรทร ต๊ะยามัน  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 115.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12971  เด็กชายปริญญา สร้อยจู  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 116.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12972  เด็กชายพงศกร ก้อนจันทร์เทศ  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 117.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12973  เด็กชายพิพัฒนพร สีสุ่ม  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 118.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12974  เด็กชายพีรพัฒน์ ชาลีนิวัฒน์  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 119.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12975  เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีอุบล  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 120.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12976  เด็กชายภัทรพงศ์ แก้วแวว  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 121.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12977  เด็กชายวิชัญญู นาคทิม  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 122.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12978  เด็กชายวีรภัทร เจริญสุข  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 123.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12979  เด็กชายเศรษฐี คุ้มภัย  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 124.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12980  เด็กชายสิทธิพร เขียวเกษม  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 125.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12981  เด็กชายหัฎฐกร ชูชาติ  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 126.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12982  เด็กชายอนุชา สีสุด  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 127.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12983  เด็กชายธนานพ ก้อนจันทร์เทศ  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 128.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12984  เด็กชายชวกร สว่างเต็ม  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 129.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12985  เด็กชายณัฐวัชต์ สังสุด  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 130.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12996  เด็กชายวีรภัทร อินทร์ประสิทธิ์  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 131.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  13000  เด็กชายศิริพงษ์ สังข์เสียงสูง  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 132.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12986  เด็กหญิงกัญญ์กุลพัชร ทองเกล็ด  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 133.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12987  เด็กหญิงณัทพัทธ์ บุญมี  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 134.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12988  เด็กหญิงปวัน ชำนาญไพร  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 135.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12989  เด็กหญิงวริศฐา มนทอง  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 136.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12990  เด็กหญิงวิชาดา เกิดทวี  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 137.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12991  เด็กหญิงสาธิกา ผิวอ่อน  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 138.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12992  เด็กหญิงอชิตญา จารัตน์  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 139.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12993  เด็กหญิงอนัญญา ฤทธินาม  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 140.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12994  เด็กหญิงวราพร โพธิ์แย้ม  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 141.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12995  เด็กหญิงชโลธร เลิศขามป้อม  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง