prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12742  เด็กชายราชย์เศรษฐ์ มีอ่อน  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12765  เด็กหญิงสิริวิมล คุ้มภัย  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12770  เด็กชายจตุพล เขียวแดง  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12781  เด็กชายมนัส -  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12419  เด็กหญิงจิรภัทร จิ๋วสุข  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12483  เด็กหญิงปัทมา เอี่ยมชื่น  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12793  เด็กชายณัฐดนัย แท่งทอง  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจีย์ ขวัญโพก
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12797  เด็กชายพงศกร เข้าเมือง  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจีย์ ขวัญโพก
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12809  เด็กหญิงณิชภัทร ภานุฑัต  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจีย์ ขวัญโพก
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12638  เด็กชายปภากร มากบุญ  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจีย์ ขวัญโพก