prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12708  เด็กชายธีระภัทร์ ทัพทวี  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12709  เด็กชายพงศกร สุคนธพฤกษ์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12710  เด็กชายภานุพงษ์ มีสิน  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12711  เด็กชายรชต นพกิจ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12712  เด็กชายวงศกร พลวัฒน์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12713  เด็กชายศตพล แพรศรี  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12715  เด็กชายอภิชิต จันทร์อินทร์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12716  เด็กชายอัครพล คงเงิน  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12717  เด็กหญิงกมลวรรณ สิทธิโชติ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12718  เด็กหญิงกัญญวรา บุญมา  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12719  เด็กหญิงปพิชญา ยศสมบัติ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12720  เด็กหญิงจิรสุดา รุ่งระวี  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12721  เด็กหญิงชนินาถ บรรดาศักดิ์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12722  เด็กหญิงชนัญธิดา สิงห์เถื่อน  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12723  เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศิริรัตน์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12724  เด็กหญิงณัฐพร พระทัย  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12725  เด็กหญิงธิติสุดา คงบุญ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12726  เด็กหญิงปภาวี อาจหาญ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12727  เด็กหญิงปภัสสร ณ กาฬสินธุ์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12728  เด็กหญิงพัชญ์ทิตา พลอยชื่น  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12729  เด็กหญิงพัชรา พวงสมบัติ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12730  เด็กหญิงไพริน อยู่เย็น  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12732  เด็กหญิงศศิภัค ยอดนิล  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12733  เด็กหญิงศุภัชญา คชเม่น  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12734  เด็กหญิงอภิญญา จอมใจ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12735  เด็กหญิงอัจฉรัตน์ สังข์ขาว  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12736  เด็กหญิงอโนชา คำชัย  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12603  เด็กชายรณภพ แว่นแก้ว  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12738  เด็กชายณัทนนท์ เพตรา  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12739  เด็กชายธนพนธ์ ศรทรง  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12740  เด็กชายธนากร โพธิลา  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12741  เด็กชายภัทรินทร์ ทำนิน  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12742  เด็กชายราชย์เศรษฐ์ มีอ่อน  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12743  เด็กชายรัฐศาสตร์ เถื่อนสุข  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12744  เด็กชายรุ่งโรจน์ พวงสมบัติ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12745  เด็กชายสัญญากร บัวเพ็ชร  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12746  เด็กชายสมศักดิ์ บัวเข็ม  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12747  เด็กชายอรรถศิลป์ บัวทอง  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12748  เด็กชายเอกราช พลนิกร  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12749  เด็กหญิงกนกนภา ปิ่นทอง  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12750  เด็กหญิงกมลทรัพย์ ยศสมบัติ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12751  เด็กหญิงกมลนิตย์ สิทธิ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12752  เด็กหญิงกัลย์กมล ไยฟ้า  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12754  เด็กหญิงชลธิชา เงินอ่อน  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12755  เด็กหญิงณญาดา รุ่งรัตน์  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12756  เด็กหญิงณัฐนันท์ กลั่นสุข  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12757  เด็กหญิงณัฐวดี สินาคม  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12758  เด็กหญิงนฤภร ฮกเส็ง  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12759  เด็กหญิงปนัดดา -  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12760  เด็กหญิงพรทิพย์ นาวิชิต  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12761  เด็กหญิงภัณฑิรา แสงโพธิ์  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12763  เด็กหญิงวนิษา วิเชียรสาร  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12764  เด็กหญิงวินิชา กฐินทอง  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12765  เด็กหญิงสิริวิมล คุ้มภัย  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12766  เด็กหญิงอุทุมพร อุ่นเรือน  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12767  เด็กชายกฤชสร พวงสมบัติ  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12768  เด็กชายกันต์ณพัฒน์ เพ็ชร์อินทร์  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12769  เด็กชายกิตติภูมิ สลักคำ  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12770  เด็กชายจตุพล เขียวแดง  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12771  เด็กชายเฉลิมพล ขวัญเติม  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12772  เด็กชายณัฐชูกร มัทธญาติ  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12773  เด็กชายณัฐพงษ์ ฤทธิ์เต็ม  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12774  เด็กชายณัฐภัทร พวงสมบัติ  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12775  เด็กชายทศพล จันมา  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12776  เด็กชายธนภัทร สร้อยสีทอง  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12777  เด็กชายธรรมโชติ สิงห์เถื่อน  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12778  เด็กชายบริรักษ์ ภู่สุวรรณ์  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12779  เด็กชายพชรพีร์ อินมั่น  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12780  เด็กชายภัทรดนัย กรานกล้า  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12781  เด็กชายมนัส -  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12782  เด็กชายสหรัฐ พงศ์พณิชบวร  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12783  เด็กชายอรงค์กร อ่วมคุ้ม  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12483  เด็กหญิงปัทมา เอี่ยมชื่น  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12784  เด็กหญิงณัฐณิชา ฤทธิ์ทอง  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12785  เด็กหญิงทิพย์ธารา สิงห์ประเสริฐ  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12786  เด็กหญิงเบญจวรรณ ยศศักดิ์ศรี  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12787  เด็กหญิงเพชรณิชา มงคลทรัพย์  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12788  เด็กหญิงภัทราวดี เอี่ยมละออ  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12789  เด็กหญิงวรรณวิษา พิมชนะ  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12790  เด็กหญิงอริสรา ทรัพย์ขำ  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12791  เด็กหญิงไอรดา รอดนิล  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12792  เด็กหญิงไอรินดา บุญปากดี  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12800  เด็กหญิงปัณณธร ทรัพย์เทมา  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12793  เด็กชายณัฐดนัย แท่งทอง  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12794  เด็กชายดัชกร สังข์เงิน  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12795  เด็กชายธนรัตน์ บุญครอง  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12796  เด็กชายนรากร พัดสาริกรณ์  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12797  เด็กชายพงศกร เข้าเมือง  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12798  เด็กชายพศวัต ศรีอุบล  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12799  เด็กชายพีรพัฒน์ พวงสมบัติ  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 91.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12801  เด็กชายภูริพัฒน์ ฤทธิ์เต็ม  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 92.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12802  เด็กชายรัชชานนท์ มีมุข  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 93.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12803  เด็กชายวัชรพล ทองม่วง  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 94.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12804  เด็กชายอัครเดช อินทรไพศาล  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 95.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12805  เด็กชายอรรถศิลป์ แจ่มประโคม  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 96.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12824  เด็กชายอาทิตย์ -  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 97.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12807  เด็กหญิงฉมาพร อิ่มสิน  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 98.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12808  เด็กหญิงณันฑิตา อบอุ่น  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 99.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12809  เด็กหญิงณิชภัทร ภาณุฑัต  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 100.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12810  เด็กหญิงณิชานันท์ เงินเนตร  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 101.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12811  เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ครุฑจันทร์  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 102.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12812  เด็กหญิงนริศรา ผากา  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 103.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12813  เด็กหญิงนุชเรศ บุรานันท์  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 104.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12814  เด็กหญิงพลีมลดา สุมาลย์  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 105.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12815  เด็กหญิงวณิชชา คชพันธ์  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 106.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12816  เด็กหญิงสิริพัสตร์ สำอางค์กิจ  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 107.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12817  เด็กหญิงอาทิตยา ทรัพย์ขำ  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 108.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12818  เด็กหญิงอินทิรา ทับทิมศรี  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 109.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12826  เด็กหญิงมนต์นภา โตอิ้ม  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 110.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12828  เด็กหญิงกฤติยา ปานพรม  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี