prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12506  เด็กชายธนทัต มูลอินทร์  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์,นางนิธิวดี มงคลปัญญา,นายอดิเทพ คุ้มปริยัติ
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12507  เด็กชายปวริศ ทัดจันทร์  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์,นางนิธิวดี มงคลปัญญา,นายอดิเทพ คุ้มปริยัติ
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12509  เด็กชายพงศธร มีมุข  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์,นางนิธิวดี มงคลปัญญา,นายอดิเทพ คุ้มปริยัติ
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12513  เด็กชายสุรัชชัย พะชะ  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์,นางนิธิวดี มงคลปัญญา,นายอดิเทพ คุ้มปริยัติ
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12523  เด็กหญิงธิดารัตน์ ชุ่มเพ็งพันธ์  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์,นางนิธิวดี มงคลปัญญา,นายอดิเทพ คุ้มปริยัติ
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12530  เด็กหญิงพลอยณภัส ธงจ่าง  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์,นางนิธิวดี มงคลปัญญา,นายอดิเทพ คุ้มปริยัติ
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12539  เด็กหญิงสุกัญญา จันอ่อน  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์,นางนิธิวดี มงคลปัญญา,นายอดิเทพ คุ้มปริยัติ
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12540  เด็กหญิงสุวิภา ใจหาญ  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์,นางนิธิวดี มงคลปัญญา,นายอดิเทพ คุ้มปริยัติ
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12603  เด็กชายรณภพ แว่นแก้ว  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ,น.ส.วิธิดา พิทักษ์ทิม,นายณัฐนนท์ ม่วงทอง
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12551  เด็กชายธีรภัทร สิงห์เรือง  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ,น.ส.วิธิดา พิทักษ์ทิม,นายณัฐนนท์ ม่วงทอง
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12588  เด็กชายจอมทัพ ก้อนจันทร์เทศ  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.วรรณวิภา ภู่ระหงษ์
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12604  เด็กชายศุภณัฐ กองบุญรอด  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.วรรณวิภา ภู่ระหงษ์
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12605  เด็กชายสุภรักษ์ คงรอด  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.วรรณวิภา ภู่ระหงษ์
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12607  เด็กชายอนันทศักดิ์ ทองโต  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.วรรณวิภา ภู่ระหงษ์
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12613  เด็กหญิงฐิตากรณ์ คุ้มสอาด  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.วรรณวิภา ภู่ระหงษ์
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12615  เด็กหญิงณัฎฐกฤตา เพ็งสุข  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.วรรณวิภา ภู่ระหงษ์
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12617  เด็กหญิงนภัสสร ภักดี  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.วรรณวิภา ภู่ระหงษ์
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12627  เด็กหญิงอุบลวรรณ สอนกร่อม  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.วรรณวิภา ภู่ระหงษ์
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12161  นายธีรพัฒน์ อินทะเรืองศร  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.วรรณวิภา ภู่ระหงษ์
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12643  เด็กชายรัชชานนท์ บำรุงศรี  นายวิสนุ หรั่งทอง,นางผุสดี หรั่งทอง,นายนิติธร รักชาติ
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12646  เด็กชายศิวกร สุขธรรม  นายวิสนุ หรั่งทอง,นางผุสดี หรั่งทอง,นายนิติธร รักชาติ
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12649  เด็กชายสุกฤษฏ์ อบเชย  นายวิสนุ หรั่งทอง,นางผุสดี หรั่งทอง,นายนิติธร รักชาติ
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12658  เด็กหญิงกันธิชา นัครี  นายวิสนุ หรั่งทอง,นางผุสดี หรั่งทอง,นายนิติธร รักชาติ
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12659  เด็กหญิงขวัญจิรา แตงพรม  นายวิสนุ หรั่งทอง,นางผุสดี หรั่งทอง,นายนิติธร รักชาติ
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12669  เด็กหญิงศตพร อ่วมทร  นายวิสนุ หรั่งทอง,นางผุสดี หรั่งทอง,นายนิติธร รักชาติ
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12671  เด็กหญิงอภิชญา นุ่มโต  นายวิสนุ หรั่งทอง,นางผุสดี หรั่งทอง,นายนิติธร รักชาติ
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12169  เด็กชายวรวัฒน์ เดชดี  นายวิสนุ หรั่งทอง,นางผุสดี หรั่งทอง,นายนิติธร รักชาติ
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12635  เด็กชายธันยพัต ทัพชัย  นายวิสนุ หรั่งทอง,นางผุสดี หรั่งทอง,นายนิติธร รักชาติ
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12638  เด็กชายปภากร มากบุญ  นายวิสนุ หรั่งทอง,นางผุสดี หรั่งทอง,นายนิติธร รักชาติ
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12639  เด็กชายปิยะพงษ์ แกว่นกสิกรณ์  นายวิสนุ หรั่งทอง,นางผุสดี หรั่งทอง,นายนิติธร รักชาติ