prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12158  เด็กชายอนุพล นิลสนธิ  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12159  เด็กชายธนพงษ์ นิลสนธิ  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12160  เด็กชายธนภัทร ภาณุฑัต  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12161  เด็กชายธีรพัฒน์ อินทะเรืองศร  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12162  เด็กชายนทีธร เหมกุล  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1   12163  เด็กชายพัชรพล เจริญไทย  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12164  เด็กชายภูพริษฐ์ แสงมรกต  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12165  เด็กชายมนตรี พวงสมบัติ  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12166  เด็กชายมนุเชษฐ์ รอดโหสถ  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12167  เด็กชายรัชชานนท์ บัวสมบูรณ์  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12168  เด็กชายวรรธนะ สิงห์เถื่อน  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12169  เด็กชายวรวัฒน์ เดชดี  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12170  เด็กชายวรัชญ์  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12171  เด็กชายศักดิ์ดา ภู่ฉ่ำ  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12172  เด็กชายศุภกร เขียวทอง  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12173  เด็กชายสมบูรณ์ จาดภักดี  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12174  เด็กชายองอาจ พวกอิ่ม  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12175  เด็กชายอติเทพ ชาวคำเขตร์  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12278  เด็กชายวิรัตน์ บุญเพชร์  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12338  เด็กชายธนกร นาควารี  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12176  เด็กหญิงจันทภา สละน้อย  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12177  เด็กหญิงชวิศา มากบุญ  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12178  เด็กหญิงธนภรณ์ คำดำ  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12179  เด็กหญิงนภัสสร เกษสุวรรณ์  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12180  เด็กหญิงนลินรัตน์ ชัยปริญญาพร  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12181  เด็กหญิงนารีรัตน์ ร่มรื่น  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12182  เด็กหญิงนิศารัตน์ เพิ่มเขตรกรณ์  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12183  เด็กหญิงเบญจวรรณ ไล้ทอง  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12184  เด็กหญิงปภัสสร เพสารี  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12185  เด็กหญิงปรีญาวี อินทร์ชู  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12186  เด็กหญิงมัญชุตา ประเสริฐศรี  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12187  เด็กหญิงรัตติกาล แซ่จิ๋ว  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12188  เด็กหญิงรัตนาวดี ฤทธิ์เอี่ยม  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12189  เด็กหญิงวิภาพร สุขแจ่ม  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12190  เด็กหญิงศิรประภา เขียวชู  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12191  เด็กหญิงสรวงมณ เพิ่มเขตรกรณ์  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12192  เด็กหญิงสุพิชญา เขียวเกษม  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12193  เด็กหญิงอินทิวา เชียงทองสุข  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12194  เด็กชายกฤษฎา ขวัญป้อม  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12195  เด็กชายกฤษฎากรณ์ เขียวเกษม  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12196  เด็กชายกุลเชษฐ์ ศรีวิลัย  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12197  เด็กชายคณินวัฒน์ เพเทพ  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12198  เด็กชายจิรวัฒน์ แผนมั่น  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12199  เด็กชายชยกร บุญยืน  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12200  เด็กชายณัฐวุฒิ สงเนย  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12201  เด็กชายธนกฤต สิงห์โตทอง  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12202  เด็กชายธรรส สดชื่น  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12203  เด็กชายธีรภัทร ด้วงหอม  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12204  เด็กชายปวิน พลอาชา  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12205  เด็กชายพชร จันทร  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12206  เด็กชายพชร แป้นสุข  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12207  เด็กชายพันธวิศ วัตถุสินธุ์  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12208  เด็กชายพุฒิชัย โยธี  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12209  เด็กชายราเชนทร์ ศรีคูณ  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12210  เด็กชายศิริชัย หมั่นยืน  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12211  เด็กชายศิวัช ชุณหเมธาทิพย์  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12212  เด็กชายสุทธิกานต์ อรรถวิชัย  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12230  เด็กชายรตัญญู นาคทิม  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12213  เด็กหญิงกนกวรรณ อินเนตร์  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12214  เด็กหญิงชุติกาญจน์ คุ้มสอาด  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12215  เด็กหญิงฐิติรัตน์ เข้มแข็ง  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12216  เด็กหญิงธนิสร เผือกคล้าย  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12217  เด็กหญิงปพิชญา พวงสมบัติ  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12218  เด็กหญิงพรนภา สัตระ  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12219  เด็กหญิงภูษิตา บัวเพ็ชร์  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12220  เด็กหญิงวนารัตน์ พาทอง  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12221  เด็กหญิงวรรณิการ์ ศรีสมบูรณ์  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12222  เด็กหญิงวริศรา แสงเถื่อน  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12223  เด็กหญิงวันวิสาข์ อ่อนละออ  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12224  เด็กหญิงศศิธร เพ็ชร์อินทร์  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12225  เด็กหญิงศศิวิมล ใจแสน  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12226  เด็กหญิงศิริภัทร ภาพันธ์  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12227  เด็กหญิงอภิญญา ผิวอ่อน  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12228  เด็กหญิงอลีนา สุขขำ  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12229  เด็กหญิงภัทรนิดา นพกาญจนกุล  ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015