prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  11992  เด็กชายธีรภพ นาทาม  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  11993  เด็กชายนเคศวร สรงเนย  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  11994  เด็กชายพิตตินันท์ ศิริจันทร์  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  11995  เด็กชายภคนันท์ พุกพ่วง  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  11996  เด็กชายภาณุวัฒย์ พันธุวิกรณ์  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  11997  เด็กชายรวีวัตน์ แสงน้ำ  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  11998  เด็กชายสรายุทธ เงินอ่อน  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  11999  เด็กชายสุเมธ ภู่สุวรรณ์  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12000  เด็กหญิงกรรณญารัตน์ ภู่ภักดี  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12001  เด็กหญิงกรรณิการ์ เกิดอยู่  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12002  เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฉิมสุข  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12003  เด็กหญิงเขมจิรา ช้างโต  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12004  เด็กหญิงจิตติมา วิธีจงเจริญ  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12005  เด็กหญิงเจนจิรา พิมพานุวัฒน์  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12006  เด็กหญิงชลดา พันธุ์เขตกรรม  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12007  เด็กหญิงฐิตินัดดา พรอยบุตร  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12008  เด็กหญิงณัฐธิดา แสงโพธิ์  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12009  เด็กหญิงนัฐวรรณ ยังเฟื่อง  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12010  เด็กหญิงนันทิชา แก้ววิเชียร  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12011  เด็กหญิงบัณฑิตา หงษา  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12012  เด็กหญิงปนิดา จันสุด  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12013  เด็กหญิงปวิตรา แลบัว  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12015  เด็กหญิงพิมพ์นภัส ภู่สงค์  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12016  เด็กหญิงเพชรณภัทร นินสนธิ์  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12017  เด็กหญิงภัคนันท์ สงวนสุข  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12018  เด็กหญิงมายาวี ใจแก้ว  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12019  เด็กหญิงมาลัยรัตนา เกษสุวรรณ  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12020  เด็กหญิงญาตาวี ร้อยแก้ว  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12021  เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ไชยประสิทธิ์  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12022  เด็กหญิงวนัสนันท์ บุญลืบ  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12023  เด็กหญิงสิริพร อิ่มสิน  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12024  เด็กหญิงสุกัลยา ศรีสุข  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12025  เด็กหญิงสุพัตชา จำปาทอง  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12026  เด็กหญิงสุพิชญา กองศรี  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12027  เด็กหญิงสุภัสสร บำรุงศรี  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12028  เด็กหญิงอรพรรณ พลีขันธ์  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12029  เด็กหญิงอตินุช ฟุ้งสุข  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  12030  เด็กหญิงอิมชิรา ธูปบูชา  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12031  เด็กชายกชกร คล้ายโต  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12032  เด็กชายกวิน กิตติยะ  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12033  เด็กชายจิรเมท มีอ่อน  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12034  เด็กชายชนพัฒน์ พรหมเสถียร  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12036  เด็กชายณัฐวุฒิ ดีอินทร์  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12037  เด็กชายธนากร ซ่อนกลิ่น  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12038  เด็กชายธเนศพล สุ่มประดิษฐ  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12039  เด็กชายธราดล มีอาญา  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12040  เด็กชายธีรภัทร บัวลา  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12041  เด็กชายปฏิพล ม่วงมั่งมี  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12042  เด็กชายประสพโชค จันทร์สมบัติ  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12043  เด็กชายปิยวัฒน์ พันธ์กลั่น  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12044  เด็กชายภาณุวัฒน์ พรมคง  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12045  เด็กชายภูวนาท คนใจบุญ  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12046  เด็กชายศิวพงษ์ เปี่ยมเสถียร  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12047  เด็กชายสิทธิชัย สิทธิอินทร์  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12048  เด็กชายสุทธิพงศ์ ราชวงค์  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12049  เด็กชายอดิเทพ นิลสนธิ  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12050  เด็กหญิงกระดังงา ขำจำลอง  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12051  เด็กหญิงกัลทิมา เสืออย่าง  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12052  เด็กหญิงชนัญชยา บริบูรณ์  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12053  เด็กหญิงชาลิสา วงค์ปินตา  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12054  เด็กหญิงณัฐนิชา ทีเป้า  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12056  เด็กหญิงธนันท์ติกานต์ เทพสมบูรณ์  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12057  เด็กหญิงณิชารีย์ คงไทย  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12058  เด็กหญิงนุชศรา เหล่าสิงห์  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12059  เด็กหญิงบรรฑิตา บัวเพ็ชร์  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12060  เด็กหญิงปาณัทดา ทองประเสริฐ  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12061  เด็กหญิงปราณตะวัน เถื่อนสุข  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12062  เด็กหญิงปริยฉัตร สมนึก  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12063  เด็กหญิงปาริชาติ วิงวอน  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12064  เด็กหญิงมนัสชนก หลวงพิทักษ์  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12065  เด็กหญิงยวิษฐา พลชนะ  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12066  เด็กหญิงยุภาพร จักรศรี  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12067  เด็กหญิงรชพร พระทัย  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  12068  เด็กหญิงสุภาพร ฉิมสุข  นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12069  เด็กชายกฤษณะ ด้วงรักษา  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12070  เด็กชายกีรติ พุ่มศรี  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12071  เด็กชายซารุคาน ปาทาน  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12072  เด็กชายณัฐพงษ์ นุชนุ่ม  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12073  เด็กชายดนุพัฒน์ ขำสงค์  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12074  เด็กชายธัชกรณ์ หอกคำ  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12075  เด็กชายธาราวิน กัณโต  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12076  เด็กชายบุญฤทธิ์ เรืองขจร  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12077  เด็กชายพงษพัฒ อินทร์จันทร์  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12079  เด็กชายวรวุฒิ แก้วมา  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12080  เด็กชายสุรยุทธ นิลสนธิ  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12114  เด็กชายภาสกร ชำนาญรักษา  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12081  เด็กหญิงชนาภา สิงห์เถื่อน  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12082  เด็กหญิงชนิดาภา เอี่ยมสอาด  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12083  เด็กหญิงณัชชา ศักดิ์สน  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12084  เด็กหญิงณัฐชา บันฑิต  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 91.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12085  เด็กหญิงดวงแก้ว ดวงศรี  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 92.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12086  เด็กหญิงทัศนีย์ กลิ่นรัตน์  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 93.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12087  เด็กหญิงธัญชนก คำดำ  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 94.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12088  เด็กหญิงนพรัตน์ อ่อนอนงค์  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 95.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12089  เด็กหญิงนภาพร ภู่ภักดี  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 96.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12090  เด็กหญิงนันทกานต์ ชัยกูล  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 97.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12091  เด็กหญิงนันทิตา เสือแจ่ม  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 98.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12092  เด็กหญิงปัณรส ปั้นประสงค์  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 99.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12093  เด็กหญิงปิยพัชร เชื้อนุ่น  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 100.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12094  เด็กหญิงภัทราพร หอมขจร  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 101.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12095  เด็กหญิงวาทินี วันลาราษฏร์  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 102.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12096  เด็กหญิงศศิวิมล บัวทอง  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 103.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12097  เด็กหญิงสิริวิมล แก้วขมิ้น  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 104.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12098  เด็กหญิงสุทธดา บุญมา  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 105.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12099  เด็กหญิงสุภาพร ยศสมบัติ  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 106.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12100  เด็กหญิงสุมิตรา บุญจันทร์  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 107.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12101  เด็กหญิงอนุสรา กลั่นสุข  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 108.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  12102  เด็กหญิงอัญชิสา ศรีนุช  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 109.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12103  เด็กชายกฤษณพงษ์ ใส้พงษ์  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 110.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12104  เด็กชายกิตติพร แว่นแก้ว  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 111.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12105  เด็กชายจิรายุ แสงเย็น  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 112.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12106  เด็กชายเชียรชาย  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 113.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12107  เด็กชายตะวัน อรันนา  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 114.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12108  เด็กชายทัตพงษ์ รุ่งหนองกระดี่  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 115.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12109  เด็กชายธนกฤต ยิ้มเมือง  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 116.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12110  เด็กชายปฏิญญา แป้นแก้ว  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 117.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12111  เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ วันที  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 118.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12112  เด็กชายพรพิษณุ เขียนสุข  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 119.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12113  เด็กชายพลพล อินทรสูตร  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 120.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12115  เด็กชายรัตนศิลป์ สิงหฬ  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 121.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12116  เด็กชายวรินทร หอมเนียม  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 122.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12117  เด็กชายวิทวัส สุดประเสริฐ  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 123.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12118  เด็กชายศิริวัฒน์ วรรณสิงห์  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 124.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12119  เด็กชายสรัล สายคำกอง  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 125.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12120  เด็กชายสิทธิชัย รอดสำเภา  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 126.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12121  เด็กชายอนุชา ชาวคำเขตร์  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 127.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12122  เด็กชายอนุภัทร สินโสภา  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 128.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12123  เด็กชายอนุศิษฏ์ อินยิ้ม  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 129.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12124  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีสวัสดิ์  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 130.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12125  เด็กหญิงจิราภรณ์ กลิ่นทวี  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 131.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12126  เด็กหญิงชลนิชา เสียงหวาน  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 132.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12127  เด็กหญิงธนภรรณ์ ฉายสว่าง  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 133.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12128  เด็กหญิงประการัง ขำจำลอง  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 134.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12129  เด็กหญิงพจนา มีขำ  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 135.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12130  เด็กหญิงมนิดา เรียงแสง  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 136.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12131  เด็กหญิงรีรานุช บัวเปีย  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 137.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12132  เด็กหญิงรุ่งรัตน์ กันอยู่  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 138.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12133  เด็กหญิงวรัชยา ศรีเพ็ง  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 139.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12134  เด็กหญิงศศิวรรณ แจ่มศรี  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 140.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12135  เด็กหญิงสุวรรณา ฉิมสุข  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 141.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12148  เด็กหญิงชลดา นาสมศรี  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 142.  มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  12149  เด็กหญิงชวัลลักษณ์ รอดนิล  นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015