prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 30  38  30  38   นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว
 ห้อง 2 18  18  36  18  18  36   นางสาวสัญจา นันธิพานิช, นายจิรายุทธ์ มะคต
 ห้อง 3 12  22  34  12  22  34   นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 ห้อง 4 20  14  34  20  14  34   นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
รวมร้อยละ %  40.85  59.15  100.00  0.00  0.00  0.00  40.85  59.15  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015