prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ห้อง 4 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12802  เด็กชายรัตน์ชานนท์ มีมุข
 2.  12962  เด็กชายกรมหลวง ม่วงเรือง
 3.  12963  เด็กชายกลทีบ์ มั่นศักดิ์
 4.  12964  เด็กชายกิตติคุณ พวงสมบัติ
 5.  12965  เด็กชายไกรศร นุชนุ่น
 6.  12966  เด็กชายคุณัชญ์ชา พลอยโมรา
 7.  12967  เด็กชายชยานนท์ พวงสมบัติ
 8.  12968  เด็กชายโชคดี โมหะหมัด
 9.  12969  เด็กชายธวัชชัย ยืนยง
 10.  12970  เด็กชายธีรทร ต๊ะยามัน
 11.  12971  เด็กชายปริญญา สร้อยจู
 12.  12972  เด็กชายพงศกร ก้อนจันทร์เทศ
 13.  12973  เด็กชายพิพัฒนพร สีสุ่ม
 14.  12974  เด็กชายพีรพัฒน์ ชาลีนิวัฒน์
 15.  12975  เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีอุบล
 16.  12976  เด็กชายภัทรพงศ์ แก้วแวว
 17.  12977  เด็กชายวิชัญญู นาคทิม
 18.  12978  เด็กชายวีรภัทร เจริญสุข
 19.  12979  เด็กชายเศรษฐี คุ้มภัย
 20.  12980  เด็กชายสิทธิพร เขียวเกษม
 21.  12981  เด็กชายหัฎฐกร ชูชาติ
 22.  12982  เด็กชายอนุชา สีสุด
 23.  12983  เด็กชายธนานพ ก้อนจันทร์เทศ
 24.  12984  เด็กชายชวกร สว่างเต็ม
 25.  12985  เด็กชายณัฐวัชต์ สังสุด
 26.  12986  เด็กหญิงกัญญ์กุลพัชร ทองเกล็ด
 27.  12987  เด็กหญิงณัทพัทธ์ บุญมี
 28.  12988  เด็กหญิงปวัน ชำนาญไพร
 29.  12989  เด็กหญิงวริศฐา มนทอง
 30.  12990  เด็กหญิงวิชาดา เกิดทวี
 31.  12991  เด็กหญิงสาธิกา ผิวอ่อน
 32.  12992  เด็กหญิงอชิตญา จารัตน์
 33.  12993  เด็กหญิงอนัญญา ฤทธินาม
 34.  12994  เด็กหญิงวราพร โพธิ์แย้ม
 35.  12995  เด็กหญิงชโลธร เลิศขามป้อม
 36.  12996  เด็กชายวีรภัทร อินทร์ประสิทธิ์
 37.  13000  เด็กชายศิริพงษ์ สังข์เสียงสูง