prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ห้อง 3 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12419  เด็กหญิงจิรภัทร จิ๋วสุข
 2.  12483  เด็กหญิงปัทมา เอี่ยมชื่น
 3.  12767  เด็กชายกฤชสร พวงสมบัติ 2023-09-19 08:37:56
 4.  12768  เด็กชายกันต์ณ เพ็ชร์อินทร์ 2023-09-19 07:29:55 2023-09-19 15:40:22
 5.  12769  เด็กชายกิตติภูมิ สลักคำ 2023-09-19 07:14:56 2023-09-19 15:30:15
 6.  12770  เด็กชายจตุพล เขียวแดง 2023-09-19 07:41:31
 7.  12771  เด็กชายเฉลิมพล ขวัญเติม 2023-09-19 07:24:26 2023-09-19 15:30:51
 8.  12772  เด็กชายณัฐชูกร มัทธญาติ 2023-09-19 07:40:04 2023-09-19 15:34:23
 9.  12773  เด็กชายณัฐพงษ์ ฤทธิ์เต็ม 2023-09-19 07:43:55
 10.  12774  เด็กชายณัฐภัทร พวงสมบัติ 2023-09-19 07:17:46 2023-09-19 15:30:34
 11.  12775  เด็กชายทศพล จันมา 2023-09-19 07:34:27 2023-09-19 15:30:19
 12.  12776  เด็กชายธนภัทร สร้อยสีทอง 2023-09-19 07:14:07 2023-09-19 15:30:09
 13.  12777  เด็กชายธรรมโชติ สิงห์เถื่อน 2023-09-19 06:51:07 2023-09-19 15:30:18
 14.  12778  เด็กชายบริรักษ์ ภู่สุวรรณ์ 2023-09-19 07:25:39 2023-09-19 15:30:23
 15.  12779  เด็กชายพชรพีร์ อินมั่น 2023-09-19 07:39:45
 16.  12780  เด็กชายภัทรดนัย กรานกล้า 2023-09-19 07:38:40
 17.  12781  เด็กชายมนัส - 2023-09-19 07:45:32
 18.  12782  เด็กชายสหรัฐ พงษ์พนิชบวร 2023-09-19 07:25:59
 19.  12783  เด็กชายอรงณ์กร อ่วมคุ้ม 2023-09-19 07:37:34
 20.  12784  เด็กหญิงณัฐณิชา ฤทธิ์ทอง 2023-09-19 07:37:36
 21.  12785  เด็กหญิงทิพย์ธารา สิงห์ประเสริฐ
 22.  12786  เด็กหญิงเบญจวรรณ ยศศักดิ์ศรี 2023-09-19 07:19:14 2023-09-19 15:36:35
 23.  12787  เด็กหญิงเพชรณิชา มงคลทรัพย์
 24.  12788  เด็กหญิงภัทราวดี เอี่ยมละออ 2023-09-19 07:14:43 2023-09-19 15:36:30
 25.  12789  เด็กหญิงวรรณวิษา พิมชนะ 2023-09-19 07:37:27
 26.  12790  เด็กหญิงอริสรา ทรัพย์ขำ 2023-09-19 07:21:13 2023-09-19 15:35:24
 27.  12791  เด็กหญิงไอรดา รอดนิล 2023-09-19 07:39:05 2023-09-19 15:33:25
 28.  12792  เด็กหญิงไอรินดา บุญปากดี 2023-09-19 07:54:10
 29.  12800  เด็กหญิงปัณณธร ทรัพย์เทมา 2023-09-19 07:49:17 2023-09-19 15:36:39