prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ห้อง 3 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12927  เด็กชายกนก แกว่นเชิงค้า
 2.  12928  เด็กชายกิจการ ภูมิแสนโคตร
 3.  12929  เด็กชายกิตติศักดิ์ สิงห์หา
 4.  12930  เด็กชายคฑายุทธ มารศรี
 5.  12931  เด็กชายจิรายุทธ์ อนันทสุข
 6.  12932  เด็กชายชนฉัตร ภักดีสุข
 7.  12933  เด็กชายชัยเฉลิม สุวรรณศร
 8.  12934  เด็กชายเชน บุญปกครอง
 9.  12935  เด็กชายฑิณพัฒน์ จันทร์โน
 10.  12936  เด็กชายณัฐพงศ์ ภู่ระย้า
 11.  12937  เด็กชายธนดล แสงเปี่ยม
 12.  12938  เด็กชายธนพล เศรษฐมูล
 13.  12939  เด็กชายบริบูรณ์ อธิจิต
 14.  12940  เด็กชายพุฒิพงษ์ มลิวรรณ์
 15.  12941  เด็กชายภูมินท์ วงษ์รักษ์
 16.  12942  เด็กชายภูริวัฒน์ จิวานานนท์
 17.  12943  เด็กชายรัชชานนท์ อยู่โพธิ์
 18.  12944  เด็กชายศิวะพนธ์ โตทัพ
 19.  12945  เด็กชายศุธาเทพ ทัพชัย
 20.  12946  เด็กชายอัครพล ดิษกร
 21.  12947  เด็กชายอัครินทร์ นาถวิล
 22.  12948  เด็กชายอิทธิพัทธ์ ปานบำรุง
 23.  12949  เด็กชายณัฐพสิษฐ์ ศรีสงคราม
 24.  12950  เด็กชายศุภกร เข้มแข็ง
 25.  12951  เด็กหญิงกัญญาพัชร์ สุขแก้ว
 26.  12952  เด็กหญิงณัฐมณี รุ่งกรุด
 27.  12953  เด็กหญิงณัฐรมย์ ธิติทรัพย์
 28.  12954  เด็กชายธีนิดา อินมณี
 29.  12955  เด็กหญิงธีรภัทรา ผ่องสันเทียะ
 30.  12956  เด็กหญิงปวัตร ชำนาญไพร
 31.  12957  เด็กหญิงพัตนภา รอดตาด
 32.  12958  เด็กหญิงมติมนต์ รังผึ้ง
 33.  12959  เด็กหญิงเมษา มลฑบ
 34.  12960  เด็กหญิงเกสรา ผู้ภักดี
 35.  12961  เด็กหญิงวันวิสา ธัญญกรรม
 36.  12997  เด็กชายสหวัฒน์ บุญอยู่