prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 10  25  35  10  25  35  0   น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 ห้อง 2 18  24  16  19  4   น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 ห้อง 3 11  12  23  13  5   นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 ห้อง 4 18  25  16  18  3   นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
รวมร้อยละ %  42.06  57.94  100.00  31.78  47.66  79.44  7.48  3.74  11  2.80  6.54  9.35   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช