prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 10  25  35  10  25  35   น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 ห้อง 2 19  25  19  25   น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 ห้อง 3 11  12  23  11  12  23   นางปุณฑริกา ชื่นชม,น.ส.เบญจมาศ สีทา
 ห้อง 4 17  24  17  24   นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
รวมร้อยละ %  41.12  58.88  100.00  0.00  0.00  0.00  41.12  58.88  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช