prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 10  25  35  10  25  35  0   น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 ห้อง 2 19  25  14  16  9   น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 ห้อง 3 11  12  23  10  10   นางปุณฑริกา ชื่นชม,น.ส.เบญจมาศ สีทา
 ห้อง 4 17  24  17  20  4   นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
รวมร้อยละ %  41.12  58.88  100.00  32.71  42.99  75.70  7.48  14.02  21  0.93  1.87  2.80   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช