prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 19  25  18  21  -1  1   นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 ห้อง 2 16  25  10  12  22  -1  3   นายพิชัย กีรกมลชัย,นางสาวรัชนีกร หมีสิน,นางสาวลักษิกา ดำรงสกุลสุข
 ห้อง 3 23  27  19  23  4   น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 ห้อง 4 24  27  26  32  -4  -3  -7   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,น.ส.อรัญญา แซ่จิ๋ว
รวมร้อยละ %  41.35  58.65  100.00  41.35  52.88  94.23  -2.88  3.85  2.88  1.92  4.81   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช