prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 19  26  18  21  -1  2   นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 ห้อง 2 10  16  26  10  12  22  4   นางปุณฑริกา ชื่นชม
 ห้อง 3 14  18  19  23  -5  -5   นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 ห้อง 4 19  26  26  32  -9  -8   นางสาวอารีย์ คำมา
รวมร้อยละ %  41.67  58.33  100.00  44.79  57.29  102.08  -6.25  -1.04  -7  3.13  2.08  5.21   
  ผอ. นายปัญญา พรหมบุตร