prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 21  25  18  21  1   นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 ห้อง 2 12  14  26  10  12  22  4   นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 ห้อง 3 24  29  19  23  6   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 ห้อง 4 29  36  26  32  2   น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
รวมร้อยละ %  43.10  56.90  100.00  37.07  47.41  84.48  3.45  7.76  11  2.59  1.72  4.31   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช