prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 10  27  37  10  27  37   นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 ห้อง 2 20  29  20  29   นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 ห้อง 3 23  32  23  32   นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
รวมร้อยละ %  54.08  45.92  100.00  0.00  0.00  0.00  54.08  45.92  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015