prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 16  31  47  16  31  47   นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 ห้อง 2 17  24  17  24   นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 ห้อง 3 20  27  20  27   นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 ห้อง 4 15  25  15  25   นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
รวมร้อยละ %  55.28  43.90  100.00  0.00  0.00  0.00  55.28  43.90  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015