prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 11  26  37  11  26  37   นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 ห้อง 2 22  30  22  30   นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 ห้อง 3 22  25  22  25   นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
รวมร้อยละ %  44.57  55.43  100.00  0.00  0.00  0.00  44.57  55.43  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015