prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 28  37  28  37   น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 ห้อง 2 16  19  35  16  19  35   นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 ห้อง 3 24  12  36  24  12  36   น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 ห้อง 4 22  12  34  22  12  34   นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
รวมร้อยละ %  50.00  50.00  100.00  0.00  0.00  0.00  50.00  50.00  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช