prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 33  43  33  43   นางนิธิวดี มงคลปัญญา,น.ส.อัยลดา แสงเพชร
 ห้อง 2 23  19  42  23  19  42   นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นายศุภกร คำแสง
 ห้อง 3 31  39  31  39   นายทัศเทพ แช่มเดช,นายนิคม บุญเงิน
 ห้อง 4 28  12  40  28  12  40   นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, น.ส.อภิษญา มุสิพรม
รวมร้อยละ %  55.49  43.90  100.00  0.00  0.00  0.00  55.49  43.90  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายปัญญา พรหมบุตร