prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 11  30  41  11  30  41   นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 ห้อง 2 24  22  46  24  22  46   นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 ห้อง 3 30  18  48  30  18  48   นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 ห้อง 4 14  14   นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
รวมร้อยละ %  48.32  51.68  100.00  0.00  0.00  0.00  48.32  51.68  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015