prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 19  26  45  19  26  45   นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์,นางนิธิวดี มงคลปัญญา,นายอดิเทพ คุ้มปริยัติ
 ห้อง 2 25  17  42  25  17  42   นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ,น.ส.วิธิดา พิทักษ์ทิม,นายณัฐนนท์ ม่วงทอง
 ห้อง 3 24  19  43  24  19  43   นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.วรรณวิภา ภู่ระหงษ์
 ห้อง 4 26  15  41  26  15  41   นายวิสนุ หรั่งทอง,นางผุสดี หรั่งทอง,นายนิติธร รักชาติ
รวมร้อยละ %  54.97  45.03  100.00  0.00  0.00  0.00  54.97  45.03  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช