prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 0   นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม, นางสุนาริน บุญมี
 ห้อง 2 0   ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม, นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 ห้อง 3 0   นางสาวปราณี เปาจีน, นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 ห้อง 4 0   นางปุณฑริกา ชื่นชม, นางสาวโสภาพรรณ รวดเร็ว
รวมร้อยละ %  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015