prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12370  นายชัยพล สาแช  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12374  นายปิยะภัทร สุขบาง  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12434  เด็กชายต้นกล้า  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12443  นายสุภชีพ มารศรี  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12470  นายพีระวัฒน์ สายทอง  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12835  นายกิจจาณัฎฐ์ วังจีน  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12836  นายจิรเมธ แขหินตั้ง  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12387  นางสาวจารุสิริ สุ่มประดิษฐ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12388  นางสาวชัญญาณัฏฐ์ อุดมมงคลชัย  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12393  นางสาวนพรัตน์ หกสีดา  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12398  นางสาวศรัณย์รัชต์ จันทร์สร้อย  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12400  นางสาวศศิวิมล จันทร์เทศ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12418  นางสาวจันทกานต์ วงษาวดี  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12420  นางสาวชุตินันท์ นิลสุ่ม  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12428  เด็กหญิงอรณิชา วรอินทร์  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12453  นางสาวธันย์ชนก คุ้มสอาด  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12455  นางสาวนิษา อินประสิทธิ์  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12457  นางสาวพรนิตา ใจแก้ว  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12480  นางสาวกัญญ์วรา พระทัย  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12484  นางสาวพลอยไพริน คุ้มภัย  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12485  นางสาวรักษิณา สละพันธ์  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12486  นางสาวรุ่งฤดี แสงเลข  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12487  นางสาววิชาดา สวาทนอก  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12703  นางสาวอินทิรา สวนสำราญ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12838  นางสาวณิชนันทน์ ยิ้มฉาย  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12839  นางสาววนิดา นันทภาค  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12379  นายรัฐพล ฉิมสุข  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12407  นายถิรวัฒน์ คำชัย  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12431  นายกิตินัทธ์ ปานพรม  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12433  นายณัฐชนนท์ เจริญไทย  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12464  นายจักรดุลย์ พุธรัตน์  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12467  นายแทนคุณ เอี่ยมสะอาด  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12469  นายพงศกร มีมุข  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12471  นายรัชพล วิลันดาโสภณ  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12479  เด็กชายอิทธิพัทธ์ อินแสงแวง  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12840  นายศุภณัฐ บำรุงศรี  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12391  นางสาวธันย์ชนก พุกสุข  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12392  นางสาวนิชานันท์ ขลิบทอง  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12397  นางสาวเรไร บุตรวงค์  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12399  นางสาวศศิธร เถื่อนสุข  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12452  นางสาวธัญวรรณ คุ้มสอาด  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12454  นางสาวธิดาภา ฟุ้งสุข  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12461  นางสาวศิริลักษณ์ เทศเขียว  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12462  นางสาวอัมพิกา แสงผึ้ง  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12482  นางสาวนภัสสร พลจันทึก  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12698  นางสาวณัฐนิชา พวงสมบัติ  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12841  นางสาวพรนภา สีล่า  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12842  นางสาวภัทรวดี สมบุญ  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12843  นางสาวรุ่งนภา เรืองการินทร์  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12844  นางสาววรรณ์วณิช ฤาษีประสิทธิ์  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12845  นางสาวสุภาพร สุวพงษ์  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12846  นางสาวอนงค์พร อัครวงษ์  นางปุณฑริกา ชื่นชม
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12369  นายกรรธกาลณ์ ภู่ภักดี  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12403  นายจีรภัทร จินดา  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12432  นายณัฐชนน ใหม่เจริญ  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12847  นายธาวิน สารวงษ์  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12389  นางสาวณัฐนิชา อ่อนอินทร์  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12401  นางสาวสุกัญญา กลิ่นประทุม  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12402  นางสาวไอยริน นาคสุข  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12421  เด็กหญิงณัฐณิชา ฤทธิ์ทอง  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12422  นางสาวทอขวัญ สำเภาลอย  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12423  นางสาวเนตรสกาว เขียวทวิส  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12448  นางสาวกมลพรรณ ธูปบูชา  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12458  นางสาวพิมพิกา บวบทอง  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12460  นางสาวรัตนา สาคำภี  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12463  นางสาวอินธิรา ผลมาตย์  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12481  นางสาวชนิษฐา ขำสงค์  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12488  นางสาววีรยา พรอยบุตร  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12848  นางสาวชมภู่ โมหะหมัด  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12849  นางสาวอินทิรา สาระวงศ์  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12252  นางสาวจิราพัชร สุขมาก  นางสาวอารีย์ คำมา
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12286  นางสาวกัลยารัตน์ แซ่จิ๋ว  นางสาวอารีย์ คำมา
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12390  นางสาวณัฐิดา เทียนส้ม  นางสาวอารีย์ คำมา
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12396  นางสาวภิรัญญา ยานากะ  นางสาวอารีย์ คำมา
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12417  นางสาวกัญญาพัชร สวัสดิทัศน์  นางสาวอารีย์ คำมา
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12853  นางสาวปรียานุช พวงสมบัติ  นางสาวอารีย์ คำมา
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12854  นางสาวปัทมา พิมพานุวัฒน์  นางสาวอารีย์ คำมา
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12371  เด็กชายชาคริต ทองประโคน  นางสาวอารีย์ คำมา
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12373  นายบุรธัช รักนา  นางสาวอารีย์ คำมา
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12406  นายชาคริต เรืองอนันต์  นางสาวอารีย์ คำมา
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12408  นายธนภัทร โพธิ์เกษม  นางสาวอารีย์ คำมา
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12415  นายวรรณวิทย์ เอี่ยมฤทธิ์  นางสาวอารีย์ คำมา
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12430  นายกมลากร แกว่นเชิงค้า  นางสาวอารีย์ คำมา
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12437  นายปภังกร นิลสนธิ  นางสาวอารีย์ คำมา
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12441  นายวศิน บุญประกอบ  นางสาวอารีย์ คำมา
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12442  นายวีรภัทร กลิ่นบุญ  นางสาวอารีย์ คำมา
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12445  นายอรุชา พวงสมบัติ  นางสาวอารีย์ คำมา
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12693  นายจตุพร ตามพระหัตถ์  นางสาวอารีย์ คำมา
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12850  นายชนิตชัย ขุนเล็กสม  นางสาวอารีย์ คำมา
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12851  นายพานุวัฒน์ เปี่ยมสุข  นางสาวอารีย์ คำมา
 91.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12852  นายสถาพร จิตรจุน  นางสาวอารีย์ คำมา
 92.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12855  นายทินภัทร สิงห์เถื่อน  นางสาวอารีย์ คำมา
 93.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12856  นายนพกร จันทร์ฤทธิ์  นางสาวอารีย์ คำมา
 94.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12857  นายสุรยุทธ เงินเนตร  นางสาวอารีย์ คำมา
 95.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12998  นายกฤษกร พวงสมบัติ  นางสาวอารีย์ คำมา
 96.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12999  นายฟิสิฏฐ์พล นาคแจ้ง  นางสาวอารีย์ คำมา