prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12005  นางสาวเจนจิรา พิมพานุวัฒน์  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12692  นางสาวนรินทิรา สาลีกุล  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12225  นางสาวศศิวิมล ใจแสน  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12287  นางสาวกัลยาวดี ต๊ะนวล  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11971  นายปิยวัฒน์ นิลสนธิ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,น.ส.อรัญญา แซ่จิ๋ว
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12336  นายนัฐตพงษ์ ศิลพงษ์  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,น.ส.อรัญญา แซ่จิ๋ว
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12233  นายชันธวัช พิมพ์ประเสริฐ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,น.ส.อรัญญา แซ่จิ๋ว