prd-1

5 อันดับ นักเรียนมาเช้าที่สุด
เด็กหญิงสุภาพร ฉิมสุข
เลขประจำตัวประชาชน 1609900791749
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
2019-09-16 06:17:03
เด็กหญิงรีรานุช บัวเปีย
เลขประจำตัวประชาชน 1609900832631
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
2019-09-16 06:17:06
เด็กหญิงสุวรรณา ฉิมสุข
เลขประจำตัวประชาชน 1609900791731
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
2019-09-16 06:17:19
เด็กชายอดิเทพ นิลสนธิ
เลขประจำตัวประชาชน 1600200122293
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
2019-09-16 06:20:38
เด็กหญิงวรรวิษา พวงสงเคราะห์
เลขประจำตัวประชาชน 1601001126117
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
2019-09-16 06:25:37
กรุณาระบุวันที่
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม หัวหน้าระดับ
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 58  85  143  54  82  136  7   นายคีรี เขียวบัว
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 74  81  155  73  78  151  4   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 67  57  124  62  55  117  7   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 41  53  94  36  52  88  6   นายสุรชัย บัวหลวง
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 27  57  84  24  57  81  3   นายมานพ เกตุวราภรณ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 37  33  70  31  32  63  7   นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
รวมร้อยละ %  45.37  54.63  100.00  41.79  53.13  94.93  2.09  1.19  3.28  1.49  0.30  1.79   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015