prd-1

5 อันดับ นักเรียนมาเช้าที่สุด
นางสาวจิตรวรรณ สมบุญนา
เลขประจำตัวประชาชน 1600101934478
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
2020-10-26 07:11:15
นางสาวภัทรวรี พวงสมบัติ
เลขประจำตัวประชาชน 1600101937256
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
2020-10-26 07:11:18
นายเดชาวัต แก้วเสถียร
เลขประจำตัวประชาชน 1102170029629
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2020-10-26 07:11:19
นางสาวณันทิชา สิงห์คะนอง
เลขประจำตัวประชาชน 1601001123452
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2020-10-26 07:11:24
นางสาวลักคณา เถื่อนสุข
เลขประจำตัวประชาชน 1600101927919
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2020-10-26 07:11:26
กรุณาระบุวันที่
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม หัวหน้าระดับ
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 78  71  149  68  66  134  10  15   นางปุณฑริกา ชื่นชม
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 56  78  134  50  71  121  13   นางผุสดี หรั่งทอง
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 73  78  151  61  71  132  12  19   นายคีรี เขียวบัว
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 56  59  115  48  54  102  13   นายมานพ เกตุวราภรณ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 40  45  87  36  43  81  6   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 27  54  82  21  48  70  12   นางสาวอารีย์ คำมา
รวมร้อยละ %  45.96  53.62  100.00  39.55  49.16  89.14  4.74  1.95  6.69  1.67  2.51  4.18   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015