prd-1

5 อันดับ นักเรียนมาเช้าที่สุด
เด็กชายธีรภพ นาทาม
เลขประจำตัวประชาชน 1199901141637
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
2020-07-10 06:53:13
เด็กหญิงปัณรส ปั้นประสงค์
เลขประจำตัวประชาชน 1119701172393
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
2020-07-10 06:53:17
เด็กหญิงชลดา นาสมศรี
เลขประจำตัวประชาชน 1609900832038
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
2020-07-10 06:53:20
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชุ่มเพ็งพันธ์
เลขประจำตัวประชาชน 1600101999952
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
2020-07-10 06:53:41
เด็กชายนเคศวร สรงเนย
เลขประจำตัวประชาชน 1100703870171
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
2020-07-10 06:53:54
กรุณาระบุวันที่
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม หัวหน้าระดับ
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 40  35  75  40  35  75   นางปุณฑริกา ชื่นชม
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 57  79  136  38  67  105  19  12  31   นางผุสดี หรั่งทอง
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 71  78  149  51  70  121  20  28   นายคีรี เขียวบัว
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 68  54  123  68  54  123   นายมานพ เกตุวราภรณ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 40  47  89  33  39  74  15   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 28  63  91  21  47  68  16  23   นางสาวอารีย์ คำมา
รวมร้อยละ %  45.85  53.70  100.00  21.57  33.63  55.51  24.28  20.06  44.49  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015