prd-1

5 อันดับ นักเรียนมาเช้าที่สุด
นางสาวรัตนาวดี ฤทธิ์เอี่ยม
เลขประจำตัวประชาชน 1609900829592
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
2024-07-23 06:57:36
นางสาวนันทิชา แก้ววิเชียร
เลขประจำตัวประชาชน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2024-07-23 06:57:40
เด็กชายจิรโชค พานิช
เลขประจำตัวประชาชน 1-4899-00648-10-7
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
2024-07-23 06:57:59
เด็กชายภูริวัฒน์ จิวานานนท์
เลขประจำตัวประชาชน 1770401363220
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
2024-07-23 06:58:10
นายสุเมธ ภู่สุวรรณ์
เลขประจำตัวประชาชน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2024-07-23 06:58:14
กรุณาระบุวันที่
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม หัวหน้าระดับ
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 87  60  147  62  43  105  25  17  42   นางศรุตา อากาศสุภา
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 45  59  104  32  50  82  13  22   นายสรุรชัย บัวหลวง
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 86  72  159  72  60  133  14  12  26   นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 41  56  97  38  52  90  7   นางสาวอารีย์ คำมา
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 44  60  104  38  55  93  11   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 48  62  110  42  54  96  14   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์
รวมร้อยละ %  48.68  51.18  100.00  39.39  43.55  83.08  9.02  6.10  15.12  0.28  1.53  1.80   
  ผอ. นายปัญญา พรหมบุตร