prd-1

กรุณาระบุวันที่
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม หัวหน้าระดับ
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 58  84  142  58  84  142   นายคีรี เขียวบัว
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 74  77  151  74  77  151   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 67  57  124  67  57  124   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 41  51  92  41  51  92   นายสุรชัย บัวหลวง
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 27  56  83  27  56  83   นายมานพ เกตุวราภรณ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 37  33  70  37  33  70   นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
รวมร้อยละ %  45.92  54.08  100.00  0.00  0.00  0.00  45.92  54.08  100.00  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015