prd-1

กรุณาระบุวันที่
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม หัวหน้าระดับ
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 77  70  147  77  70  147   นางปุณฑริกา ชื่นชม
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 56  77  133  56  77  133   นางผุสดี หรั่งทอง
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 72  76  148  72  76  148   นายคีรี เขียวบัว
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 53  59  112  53  59  112   นายมานพ เกตุวราภรณ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 40  44  86  40  44  86   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 27  54  82  27  54  82   นางสาวอารีย์ คำมา
รวมร้อยละ %  45.90  53.67  100.00  0.00  0.00  0.00  45.90  53.67  100.00  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015