prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11990  นายธีรกานต์ ศรีทรง  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11817  นายจีรศักดิ์ อิ่มเนย  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11853  นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสุวรรณ  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11900  นายธิติสรรค์ คงอินทร์  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12156  นายสุกฤษฏิ์ แสงหล้า  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12354  นายอภิทาน ทองขาว  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11885  นางสาววิภารัตน์ พรมพิทักษ์  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11917  นางสาวฐิตาภา แก้วแวว  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12360  นางสาววราภรณ์ แก้วมีบุญ  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12318  นางสาวกมลนภา ภู่เกตุ  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11834  นางสาวชนานันท์ ส่างการ  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11861  นายพายุ สาพา  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11872  นายเศรษฐวิญญ์ ไส้พงษ์  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11904  นายวีรชิต ม่วงไหม  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11909  นายศรยุทธ ประกาศรี  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11938  นายณัฐสิทธิ์ เพชรทอง  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11948  นายรพีพร ครุฑจันทร์  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11949  นายรพีภัทร ครุฑจันทร์  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11951  นายวรเมธ ศรีเต็ม  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11876  นางสาวกนกพร เยาวรักษ์  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11921  นางสาวพรชิตา เทพนาง  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11929  นางสาวศราวดี แก่นเขียว  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12364  นางสาวนาตาชา เวียกกลาง  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12325  นายณภัทร บุญมูล  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12329  นายพัฒนา มิ่งขวัญ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11883  นางสาวพัชราภา มีมุข  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11898  นายชานนท์ จิตรัตน์  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11932  นายชานนท์ ชอบธรรม  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11933  นายชาติชาย  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11940  นายทวัต จันทร์ชำนาญ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา