prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11900  นายธิติสรรค์ คงอินทร์  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12353  นายชนิสร อาดสว่าง  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12354  นายอภิทาน ทองขาว  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11879  นางสาวดารินทร์ อิ่มสมบัติ  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11917  นางสาวฐิตาภา แก้วแวว  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12318  นางสาวกมลนภา ภู่เกตุ  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11834  นางสาวชนานันท์ ส่างการ  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11861  นายพายุ สาพา  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11899  นายชัชวาลย์ คำภูบาล  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11938  นายณัฐสิทธิ์ เพชรทอง  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11948  นายรพีพร ครุฑจันทร์  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11949  นายรพีภัทร ครุฑจันทร์  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11951  นายวรเมธ ศรีเต็ม  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11912  นางสาวกัญญาภัค รอดนิล  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11921  นางสาวพรชิตา เทพนาง  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11915  นางสาวชลธิชา เขียนเขียว  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11928  นางสาววรัชยา อินเผือก  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12325  นายณภัทร บุญมูล  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12329  นายพัฒนา มิ่งขวัญ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11883  นางสาวพัชราภา มีมุข  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11848  นางสาววราภรณ์ มันเขตกิจ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11913  นางสาวจิราวรรณ พวงสมบัติ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา