prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11481  นายกษมา เจริญไทย  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11482  นายกิตติภพ บุญมูล  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11484  นายณัฐภูมิ ก้อนทอง  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11486  นายธนวัฒน์ ทีเป้า  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11487  นายธีระพงศ์ ปานพรม  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11490  นายภูธเนศ กลิ่นด้วง  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11491  นายวรวิชญ์ ผาสุข  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11492  นายวิทวัส สนทอง  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11525  เด็กชายจันธิมาทร ครุฑจันทร์  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11537  เด็กชายอภิรัตน์ มีอ่อน  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11977  เด็กชายวัชรินทร์ พลายละหาร  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11497  นางสาวเกวลิน นิลสุ่ม  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11498  นางสาวจิตรวรรณ สมบุญนา  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11501  นางสาวณิศรา ภักดีสุข  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11504  นางสาวนริศรา สุทธิ  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11508  นางสาวบัณฑิตา สินชัย  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11509  นางสาวปณิดา อินทิพย์  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11510  นางสาวปรางนุช หมุนชม  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11512  นางสาวพุธิตา บัวนุภาพ  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11513  เด็กหญิงภัทรจาริน มูลอินทร์  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11514  เด็กหญิงภัทรวริน พวงสมบัติ  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11515  นางสาวภัทรวรี พวงสมบัติ  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11517  เด็กหญิงศรัณยา น้อยศรี  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11519  เด็กหญิงสุภัสสรา กลั่นสุข  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11521  เด็กหญิงเสาวภาคย์ ปานพรม  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11522  เด็กหญิงอารียา อยู่โพธิ์  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11543  เด็กหญิงชมพูแพร สอนภู  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11552  เด็กหญิงปฏิษา กาญจนจูฑะ  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11561  เด็กหญิงอัจฉรียา วงษ์พันธ์  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11562  เด็กหญิงอิจิญา ยศสมบัติ  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11595  เด็กหญิงณภัสสร พาชื่นใจ  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11601  เด็กหญิงเมธาพร ยอดนิล  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11615  เด็กหญิงธันย์ชนก จังหาร  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  12137  นางสาวธันญ์วริน ธนโชตดิษฐพงษ์  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  12138  นางสาวปานชนก หลวงพิทักษ์  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  12139  นางสาววาสนา เขียวเกษม  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  12154  นางสาวณัฐชา ทั่งโต  นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11516  นางสาวรัตติกาล สกุลเงิน  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11483  นายเจษฎาภรณ์ จันทร์อ่อน  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11529  นายธีรภัทร ขันทองคำ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11571  นายไชยวัฒน์ คุ้มสอาด  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11573  นายทิพากร เถื่อนสุข  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11582  นายฤชากร เผือกกล่อม  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11625  นายกัญชร วัฒนศักดิ์  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  12140  นายอมรเทพ มุขทอง  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11496  นางสาวกัญญาพัชร ทองเกล็ด  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11499  นางสาวฑิตฐิตา โตสุวรรณ์  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11505  นางสาวนัทกานต์ สว่างเมฆ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11507  นางสาวนิชา พูลพิพัฒน์  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11511  นางสาวพนิตนิชา ใจรัก  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11538  นางสาวกันยารัตน์ พวงสมบัติ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11540  นางสาวฐานิดา นิลสนธิ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11541  นางสาวจิราภา นามวงษ์  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11546  นางสาวณัฐวดี สุวรรณะ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11547  นางสาวนริศรา คนใจบุญ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11548  นางสาวนฤมล ปานเทศ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11549  นางสาวนวรัตน์ ตุนท์นิชนันท์  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11555  นางสาวลลิตา นิลสนธิ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11559  นางสาวสนิตา รักการไทย  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11596  นางสาวณัฏฐณิชา ธูปเถื่อน  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11598  นางสาวปนัดดา ประทุมมา  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11600  นางสาวมณีรัตน์ หกสีดา  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11604  นางสาวอติกานต์ แดงศิริ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11647  นางสาวชนิสรา ประดิษฐการ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11783  นางสาวเนตรอัปสร ขำดี  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11791  นางสาวณฐพร ก้อนจันทร์เทศ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11989  นางสาวชลลดา นาคเสวก  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11565  เด็กชายกิตติธัช หงษ์ทอง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11569  เด็กชายจิรภัทร ภู่ระย้า  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11572  เด็กชายเดชาวัต ฟุ้งสุข  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11575  เด็กชายธนากร อำพเสวก  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11578  นายนันทยศ สร้อยศรีทอง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11579  นายปานเทพ จูสิงห์  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11584  เด็กชายวสุธร ร่มรื่น  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11585  เด็กชายวัศพล พวงสมบัติ  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11587  นายศุภกร มีอ่อน  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11611  เด็กชายอนุชิต ธนิกกุล  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11622  เด็กชายภัคพล หมีไข่  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11627  เด็กชายเขมทัต คล้ายปาน  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  12141  นายอนุสรณ์ วงษ์ทอง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  12142  นายวันเฉลิม อินมะณี  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  12146  นายนันทวัฒน์ เข้มแข็ง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11506  เด็กหญิงนันท์นภัส บุญลอย  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11494  นายสหภาพ ยี่สุ่นแพร  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11495  เด็กชายสุทิวัส สิงห์ทอง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11523  นายกสิวัฒน์ รัศมี  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11528  เด็กชายธนากร อิ่มสิน  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11534  เด็กชายวีรภัทร แถมสุข  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11535  เด็กชายวุฒิชัย จรรยา  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11564  เด็กชายก้องภพ วงวิวาห์  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015