prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11999  นายสุเมธ ภู่สุวรรณ์  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12027  นางสาวสุภัสสร บำรุงศรี  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12081  นางสาวชนาภา สิงห์เถื่อน  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12128  นางสาวประการัง ขำจำลอง  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11995  นายภคนันท์ พุกพ่วง  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12691  นายชุติพนธ์ ทองคำเปลว  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12005  นางสาวเจนจิรา พิมพานุวัฒน์  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12679  นางสาวทิพวัล ตามพระหัตถ์  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12076  นายบุญฤทธิ์ เรืองขจร  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12060  นางสาวปาณัทดา ทองประเสริฐ  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12083  นางสาวณัชชา ศักดิ์สน  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12088  นางสาวนพรัตน์ อ่อนอนงค์  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12096  นางสาวศศิวิมล บัวทอง  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12125  นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นทวี  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12038  นายธเนศพล สุ่มประดิษฐ  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12105  นายจิรายุ แสงเย็น  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12118  นายศิริวัฒน์ วรรณสิงห์  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11968  นางสาวศิรภัสสร นุ่มโต  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช