prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11481  นายกษมา เจริญไทย  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11482  นายกิตติภพ บุญมูล  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11484  นายณัฐภูมิ ก้อนทอง  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11486  นายธนวัฒน์ ทีเป้า  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11487  นายธีระพงศ์ ปานพรม  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11490  นายภูธเนศ กลิ่นด้วง  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11491  นายวรวิชญ์ ผาสุข  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11492  นายวิทวัส สนทอง  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11525  เด็กชายจันธิมาทร ครุฑจันทร์  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11537  เด็กชายอภิรัตน์ มีอ่อน  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11977  เด็กชายวัชรินทร์ พลายละหาร  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11497  นางสาวเกวลิน นิลสุ่ม  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11498  นางสาวจิตรวรรณ สมบุญนา  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11501  นางสาวณิศรา ภักดีสุข  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11504  นางสาวนริศรา สุทธิ  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11508  นางสาวบัณฑิตา สินชัย  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11509  นางสาวปณิดา อินทิพย์  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11510  นางสาวปรางนุช หมุนชม  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11512  นางสาวพุธิตา บัวนุภาพ  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11513  เด็กหญิงภัทรจาริน มูลอินทร์  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11514  เด็กหญิงภัทรวริน พวงสมบัติ  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11515  นางสาวภัทรวรี พวงสมบัติ  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11517  เด็กหญิงศรัณยา น้อยศรี  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11519  เด็กหญิงสุภัสสรา กลั่นสุข  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11521  เด็กหญิงเสาวภาคย์ ปานพรม  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11522  เด็กหญิงอารียา อยู่โพธิ์  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11543  เด็กหญิงชมพูแพร สอนภู  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11552  เด็กหญิงปฏิษา กาญจนจูฑะ  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11561  เด็กหญิงอัจฉรียา วงษ์พันธ์  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11562  เด็กหญิงอิจิญา ยศสมบัติ  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11595  เด็กหญิงณภัสสร พาชื่นใจ  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11601  เด็กหญิงเมธาพร ยอดนิล  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11615  เด็กหญิงธันย์ชนก จังหาร  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12137  นางสาวธันญ์วริน ธนโชตดิษฐพงษ์  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12138  นางสาวปานชนก หลวงพิทักษ์  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12139  นางสาววาสนา เขียวเกษม  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11483  เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทร์อ่อน  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11529  เด็กชายธีรภัทร ขันทองคำ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11536  เด็กชายศรา เจริญพร  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11571  เด็กชายไชยวัฒน์ คุ้มสอาด  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11573  เด็กชายทิพากร เถื่อนสุข  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11582  เด็กชายฤชากร เผือกกล่อม  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11625  เด็กชายกัญชร วัฒนศักดิ์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12140  นายอมรเทพ มุขทอง  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11496  เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองเกล็ด  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11499  เด็กหญิงฑิตฐิตา โตสุวรรณ์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11505  เด็กหญิงนัทกานต์ สว่างเมฆ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11507  เด็กหญิงนิชา พูลพิพัฒน์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11511  เด็กหญิงพนิตนิชา ใจรัก  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11538  เด็กหญิงกันยารัตน์ พวงสมบัติ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11540  เด็กหญิงฐานิดา นิลสนธิ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11541  เด็กหญิงจิราภา นามวงษ์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11546  เด็กหญิงณัฐวดี สุวรรณะ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11547  เด็กหญิงนริศรา คนใจบุญ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11548  เด็กหญิงนฤมล ปานเทศ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11549  เด็กหญิงนวรัตน์ ตุนท์นิชนันท์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11555  เด็กหญิงลลิตา นิลสนธิ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11559  เด็กหญิงสนิตา รักการไทย  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11596  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธูปเถื่อน  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11598  เด็กหญิงปนัดดา ประทุมมา  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11600  เด็กหญิงมณีรัตน์ หกสีดา  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11604  เด็กหญิงอติกานต์ แดงศิริ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11647  เด็กหญิงชนิสรา ประดิษฐการ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11783  เด็กหญิงเนตรอัปสร ขำดี  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11791  เด็กหญิงณฐพร ก้อนจันทร์เทศ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11989  นางสาวชลลดา นาคเสวก  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต, นายสุรชัย บัวหลวง
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11565  เด็กชายกิตติธัช หงษ์ทอง  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11569  เด็กชายจิรภัทร ภู่ระย้า  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11572  เด็กชายเดชาวัต ฟุ้งสุข  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11575  เด็กชายธนากร อำพเสวก  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11578  นายนันทยศ สร้อยศรีทอง  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11579  นายปานเทพ จูสิงห์  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11584  เด็กชายวสุธร ร่มรื่น  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11585  เด็กชายวัศพล พวงสมบัติ  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11587  นายศุภกร มีอ่อน  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11611  เด็กชายอนุชิต ธนิกกุล  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11622  เด็กชายภัคพล หมีไข่  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11627  เด็กชายเขมทัต คล้ายปาน  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12141  นายอนุสรณ์ วงษ์ทอง  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12142  นายวันเฉลิม อินมะณี  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12146  นายนันทวัฒน์ เข้มแข็ง  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11462  นางสาวณัฐนัย ก้อนจันเทศ  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11506  เด็กหญิงนันท์นภัส บุญลอย  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11516  เด็กหญิงรัตติกาล สกุลเงิน  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11494  นายสหภาพ ยี่สุ่นแพร  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11495  เด็กชายสุทิวัส สิงห์ทอง  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11523  นายกสิวัฒน์ รัศมี  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11528  เด็กชายธนากร อิ่มสิน  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11534  เด็กชายวีรภัทร แถมสุข  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11535  เด็กชายวุฒิชัย จรรยา  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 91.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11564  เด็กชายก้องภพ วงวิวาห์  นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ, นางสาวเบญจมาศ สีทา
 92.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12154  นางสาวณัฐชา ทั่งโต  นางวิไลพร ยมนา, นางวรพรรณ จินดา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015