prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11651  เด็กชายจิรภัทร์ พูลถม  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11653  นายตะวัน นาคยา  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11655  เด็กชายธนดล แก้ววิเชียร  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11656  เด็กชายธนาวุธ สินเภตรา  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11657  เด็กชายนพดล สาพิมุต  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11658  เด็กชายพันธการ เกตุอุ่น  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11661  เด็กชายอัครพร ศรีฉ่ำ  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11687  เด็กชายณชพล อิ่มอยู่  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11759  เด็กชายภพธร จันทร์ยิ้ม  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11787  เด็กชายวีรกุล สุขประเสริฐ  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11663  เด็กหญิงกัลยรักษ์ ป้องยะ  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11664  เด็กหญิงเกวลิน คล้ายยอม  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11665  เด็กหญิงชนากานต์ ผิวอ่อน  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11666  เด็กหญิงชลธร ถาวรเรือง  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11667  เด็กหญิงทิพย์ประภา ชื่นโต  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11668  เด็กหญิงนภัสสร สิงห์โตทอง  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11669  เด็กหญิงนวนันท์ แตงพรม  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11670  เด็กหญิงปรางทอง มีสิน  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11671  นางสาวปาจารีย์ ไชยชนะ  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11672  เด็กหญิงมนปริยา เทียนอำไพร  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11673  เด็กหญิงมลชยา มลิทอง  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11674  เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์ แก่นอาสา  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11676  เด็กหญิงวิยดา สาระไกร  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11679  เด็กหญิงอธิชา คุ้มภัย  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11680  เด็กหญิงอังคณา อินมั่น  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11681  เด็กหญิงอารดา ปรีชาชาติสกุล  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11708  เด็กหญิงณัฐวรรณ อ่องสอาด  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11712  เด็กหญิงพรรณณิภา อินทรเกษตร  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11713  เด็กหญิงลวิวรรณ ม่วงการ  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11742  เด็กหญิงณัฐกมล บำรุงศรี  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11746  เด็กหญิงภิญญดา งามดี  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11772  เด็กหญิงชนิสรา มากบุญ  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11773  เด็กหญิงฐานสิงห์ อินเสถียร  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11775  เด็กหญิงนิฐิวดี ประชาสุข  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11780  เด็กหญิงลักขณา อินทร์ศักดิ์  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11781  เด็กหญิงวรรวิษา พวงสงเคราะห์  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11789  เด็กหญิงสุภาภรณ์ อิ่มสมบัติ  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11649  เด็กชายกษิดิศ ธีระภู่พรม  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11652  นายเจษฎา พวงสมบัติ  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11693  เด็กชายนัธวัฒ บุญเขียว  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11698  เด็กชายวีรภัทร พวงสมบัติ  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11718  เด็กชายณัฐกิตติ์ พันธุ์เขตกรรม  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11722  เด็กชายธนวัฒน์ ทรัพย์ขำ  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11707  เด็กหญิงณัฐริกา ปังเกตุ  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11710  นางสาวนันทิชา สิงห์เถื่อน  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11778  นางสาวภัทรพัตร แป้นแก้ว  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11991  เด็กหญิงพัชริญา นาทาม  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11648  เด็กชายกฤษนะ สนประเสริฐ  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11683  นายกรฤทธิ์ สาแช  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11686  เด็กชายจีรเดช เถลิงศรี  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11690  เด็กชายธนาภัทร์ น้อยจันทร์  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11702  เด็กชายอดิศร ศรีสมบูรณ์  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11703  เด็กชายอภิชัย ขันตี  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11720  เด็กชายดนัย เชื้อนุ่น  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11721  เด็กชายธนพล ทองม่วง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11724  เด็กชายธีรเดช สุขรอด  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11726  เด็กชายธีรภัทร มีมุข  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11730  เด็กชายพนัส สิงห์เถื่อน  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11751  นายชนัญชัย ถมทอง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11760  เด็กชายภูริภัทร ชันกร  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11761  เด็กชายโภควินท์ รุ่งศิริรัตน์  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11768  เด็กชายสิทธิภพ เงินอยู่  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11662  เด็กหญิงกชกร ภูมี  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11706  เด็กหญิงณัฐนิชา เศรษฐี  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11714  นางสาวลัดดา อิ่มเนย  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11715  เด็กหญิงอาทิตยา นิยมวงษ์  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11737  เด็กหญิงเกศนภา แป้นแก้ว  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11738  เด็กหญิงขนิษฐา คุ้มสอาด  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11793  นางสาววรัญญา อินทรสะอาด  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12078  เด็กชายณัฏฐพรรณ ชาวคำเขตร์  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12155  เด็กชายพรพงศ์ พิมสอน  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายทัศเทพ แช่มเดช
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11583  เด็กชายวรเมธ กลีบจำปา  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11650  เด็กชายจักรรัตน์ มีมุข  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11684  เด็กชายกิตติทัต พุ่มกล่อม  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11689  เด็กชายดุจเทพ บุญมูล  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11701  เด็กชายสุรนาท สิงห์เถื่อน  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11723  นายธนวินท์ จันทร์หนัก  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11727  เด็กชายธีรภัทร์ ศรีนุช  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11731  นายภานุสรณ์ พิจิตร์  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11734  เด็กชายสิทธิโชค เข้มแข็ง  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11735  เด็กชายสุรเดช โพธิ์ทอง  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11736  เด็กชายอรัล แก้วพงษ์  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11752  เด็กชายธนกรณ์ ไม้หอม  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11753  เด็กชายธนชัย เชื้อนุ่น  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11756  นายปรากฎการณ์ โพธิ์แก้ว  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11762  นายวชิรชัย สายสิน  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11767  เด็กชายสมรัตน์ คำชัย  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11769  เด็กชายอนันตชัย ฤทธิ์ทอง  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11784  นายอนุรักษ์ โพธิ์เอี้ยง  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11972  นายชินพัฒน์ วัชโรบล  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 91.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12144  เด็กชายสมาท ยังประยูร  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 92.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11678  เด็กหญิงสิรัภสร ผุสดี  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 93.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11709  เด็กหญิงทิพรดา คูหาทอง  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 94.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11739  เด็กหญิงจันทร์ทิมา สิงห์บุญ  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 95.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11740  นางสาวพลอยไพลิน สิงห์เถื่อน  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 96.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11743  เด็กหญิงธนิดา พ่วงแพ  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 97.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11749  เด็กหญิงสุภาวดี นิลสนธิ  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 98.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11776  เด็กหญิงนิตยา กองแก้ว  นางวิไลพร ยมนา, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 99.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11685  นายกิตติพงษ์ คำชัย  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 100.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11688  นายณัฐพล มีขำ  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 101.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11694  นายปิยวัฒน์ แก้วอินชัย  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 102.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11695  นายรุ่งโรจน์ อิ่มเนย  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 103.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11719  นายณัฐชัย ช้างโต  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 104.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11725  นายธีรพงษ์ เขียวทอง  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 105.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11729  นายนิรุต ศรีวัน  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 106.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11732  นายรพีภัทร สร้อยสีทอง  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 107.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11733  นายวัชระ แย้มทับทิม  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 108.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11750  นายจักรี นาสุข  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 109.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11754  นายธีรภัทร พันธุ์เขตกรรม  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 110.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11755  นายธีรวัฒน์ ยาพรม  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 111.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11758  นายพงศกร ผิวสอาด  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 112.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11765  นายศรัญ บัญญัติศิลป์  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 113.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11766  นายศุภกร น้อยเอี่ยม  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 114.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11675  นางสาววิชญาพร เดชอินทร์  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 115.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11677  นางสาวสลิลทิพย์ พันธ์วิเชียร  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 116.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11704  นางสาวกมลลักษณ์ เกิดแก้ว  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 117.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11711  นางสาวปวีณา เถื่อนสุข  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 118.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11741  นางสาวปภัสสร บุญเทศ  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 119.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11747  นางาสาววริศรา สังสุด  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 120.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11777  นางสาวปุญญิศา สายแวว  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 121.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11779  นางสาวมณีวรรณ บุญศักดิ์  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 122.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11782  นางสาวศรสวรรค์ ปานพรม  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
 123.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12151  นางสาวพรนภา อ่วมเกิด  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015