prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12163  เด็กชายพัชรพล เจริญไทย  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12164  เด็กชายภูพริษฐ์ แสงมรกต  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12168  เด็กชายวรรธนะ สิงห์เถื่อน  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12170  เด็กชายวรัชญ์  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12177  เด็กหญิงชวิศา มากบุญ  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12178  เด็กหญิงธนภรณ์ คำดำ  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12180  เด็กหญิงนลินรัตน์ ชัยปริญญาพร  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12183  เด็กหญิงเบญจวรรณ ไล้ทอง  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12185  เด็กหญิงปรีญาวี อินทร์ชู  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12195  เด็กชายกฤษฎากรณ์ เขียวเกษม  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12186  เด็กหญิงมัญชุตา ประเสริฐศรี  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12232  เด็กชายชนสรณ์ อนันทสุข  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12187  เด็กหญิงรัตติกาล แซ่จิ๋ว  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12235  เด็กชายชิษณุชา อุดมมงคลชัย  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12188  เด็กหญิงรัตนาวดี ฤทธิ์เอี่ยม  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12244  เด็กชายมัชฌิมา จันตรี  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12245  เด็กชายวรวุฒิ เปี่ยมสุข  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12220  เด็กหญิงวนารัตน์ พาทอง  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12224  เด็กหญิงศศิธร เพ็ชร์อินทร์  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12192  เด็กหญิงสุพิชญา เขียวเกษม  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12229  เด็กหญิงภัทรนิดา นพกาญจนกุล  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12251  เด็กหญิงจิรัชญา เนียมศรี  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12253  เด็กหญิงณัชชา ยอดหงษ์  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12254  เด็กหญิงณัฏฐากร ศรีชมภู  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12255  เด็กหญิงณัฐชานันท์ จันทร์สมบัติ  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12256  เด็กหญิงณัฐวรี ปาลวัฒน์  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12258  เด็กหญิงนิชากร ครุฑจันทร์  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12259  เด็กหญิงนิศามณี สรงเนย  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12260  เด็กหญิงบุณยานุช สมน้อย  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12261  เด็กหญิงปุณยวีย์ ทาเวียง  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12265  เด็กหญิงณัฐนันท์ ชนะศักดิ์  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12288  เด็กหญิงจิราภรณ์ กลมกลึง  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12290  เด็กหญิงชลดา แสงแจ่ม  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12293  เด็กหญิงเปรมิกา ใจหาญ  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12297  เด็กหญิงภัทราภรณ์ ขจรมา  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12299  เด็กหญิงวิภาวรรณ เขม้นกิจ  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12300  เด็กหญิงศศิกาณต์ ดัดตนรัมย์  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12200  เด็กชายณัฐวุฒิ สงเนย  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12202  เด็กชายธรรส สดชื่น  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12203  เด็กชายธีรภัทร ด้วงหอม  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12160  เด็กชายธนภัทร ภาณุฑัต  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12162  เด็กชายนทีธร เหมกุล  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12171  เด็กชายศักดิ์ดา ภู่ฉ่ำ  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12172  เด็กชายศุภกร เขียวทอง  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12174  เด็กชายองอาจ พวกอิ่ม  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12233  เด็กชายชันธวัช พิมพ์ประเสริฐ  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12234  เด็กชายชิติพัทธ์ บุญราช  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12237  เด็กชายธนโชติ ฉายสว่าง  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12241  เด็กชายธีรพรรณ ฟุ้งสุข  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12246  เด็กชายวรเวช แวงวรรณ  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12249  เด็กชายศักชาต จิ๋วสุข  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12267  เด็กชายกรินทร์ สุขน้อย  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12179  เด็กหญิงนภัสสร เกษสุวรรณ์  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12218  เด็กหญิงพรนภา สัตระ  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12181  เด็กหญิงนารีรัตน์ ร่มรื่น  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12219  เด็กหญิงภูษิตา บัวเพ็ชร์  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12190  เด็กหญิงศิรประภา เขียวชู  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12193  เด็กหญิงอินทิรา เชียงทองสุข  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12213  เด็กหญิงกนกวรรณ อินเนตร์  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12257  เด็กหญิงธัญรดา นุ่มโต  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12223  เด็กหญิงวันวิสาข์ อ่อนละออ  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12263  เด็กหญิงมัณฑนา มารศรี  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12287  เด็กหญิงกัลยาวดี ต๊ะนวล  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12289  เด็กหญิงชญาภา อินทร์มั่น  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12226  เด็กหญิงศิริภัทร ภาพันธ์  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12294  เด็กหญิงพรนภา เนื่องนุช  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12295  เด็กหญิงพรรษชล สร้อยระย้าแก้ว  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12296  เด็กหญิงพิชญ์สินี สิงห์ประเสริฐ  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12298  เด็กหญิงมารีรัตน์ เพียรงาน  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12305  เด็กหญิงวรัทยา ธรรมษา  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12347  เด็กหญิงสุธิดา เสือทนงค์  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12207  เด็กชายพันธวิศ วัตถุศิลป์  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12231  เด็กชายเฉลิมศักดิ์ เพ็ชรวัฒน์  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12158  เด็กชายดนุพล นิลสนธิ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12159  เด็กชายธนพงษ์ นิลสนธิ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12165  เด็กชายมนตรี พวงสมบัติ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12173  เด็กชายสมบูรณ์ จาดภักดี  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12198  เด็กชายจิรวัฒน์ แผนมั่น  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12238  เด็กชายธนโชติ รักขิตตะธรรม  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12201  เด็กชายธนกฤต สิงห์โตทอง  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12204  เด็กชายปวิน พลอาชา  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12205  เด็กชายพชร จันทร  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12208  เด็กชายพุฒิชัย โยธี  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12242  เด็กชายพงศกร ไพเผื่อน  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12209  เด็กชายราเชนทร์ ศรีคูณ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12212  เด็กชายสุทธิกานต์ อรรถวิชัย  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12230  เด็กชายรตัญญู นาคทิม  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12271  เด็กชายธนกร แก้วกล่ำ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12272  เด็กชายธนดล น้อยจันทร์  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12281  เด็กชายศิวัช สิงห์เถื่อน  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 91.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12283  เด็กชายอภิรักษ์ โฉมจันทร์  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 92.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12285  เด็กชายเอกชัย อิ่มใจ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 93.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12337  เด็กชายพีรวิชญ์ พวงมาลี  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 94.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12338  เด็กชายธนกร นาควารี  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 95.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12250  เด็กหญิงจรณินท์ เผือกจันทร์  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 96.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12343  เด็กชายวรชาติ ถ้วนถี่  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 97.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12497  นายศิริพันธ์ พวงสมบัติ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 98.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12252  เด็กหญิงจิราพัชร สุขมาก  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 99.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12182  เด็กหญิงนิศารัตน์ เพิ่มเขตรกรณ์  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 100.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12214  เด็กหญิงชุติกาญจน์ คุ้มสอาด  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 101.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12215  เด็กหญิงฐิติรัตน์ เข้มเเข็ง  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 102.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12225  เด็กหญิงศศิวิมล ใจแสน  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 103.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12228  เด็กหญิงอลีนา สุขขำ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 104.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12301  เด็กหญิงศิริณธร ว่องธัญญการ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 105.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12302  เด็กหญิงโศภิสฐา ปิ่นสกุล  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 106.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12495  เด็กหญิงวริษฐา เสาเหลี่ยม  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 107.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12264  เด็กหญิงสโรชา โตเทียบ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 108.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12266  เด็กหญิงสุกัณณิการ์ เสือโฮก  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 109.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12692  เด็กหญิงนรินทิรา สาลีกุล  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 110.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11937  นายณัฐพงศ์ ซื่อสัตย์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 111.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12167  เด็กชายรัชชานนท์ บัวสมบูรณ์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 112.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12194  เด็กชายกฤษฎา ขวัญป้อม  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 113.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12196  เด็กชายกุลเชษฐ์ ศรีวิลัย  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 114.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12197  เด็กชายคณินวัฒน์ เพเทพ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 115.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12199  เด็กชายชยกร บุญยืน  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 116.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12210  เด็กชายศิริชัย หมั่นยืน  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 117.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12211  เด็กชายศิวัช ชุณหเมธาทิพย์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 118.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12268  เด็กชายชานนท์ ภูมิใจ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 119.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12236  เด็กชายณัฐพัชร หินขาว  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 120.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12269  เด็กชายณภัทร มารัด  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 121.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12239  เด็กชายธนพงษ์ นิลสนธิ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 122.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12240  เด็กชายธนภัทร ชวดนุช  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 123.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12248  เด็กชายศรัณยพงศ์ จันสนธิมา  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 124.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12273  เด็กชายธรีวัฒน์ ฉิมมา  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 125.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12282  เด็กชายสุทธิภัทร ปลั่งกลาง  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 126.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12274  เด็กชายธีระวัฒน์ ดวงศรี  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 127.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12348  เด็กชายพิสุทธิ์ นาคมูล  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 128.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12275  เด็กชายนัทธพงศ์ ตุ้มไหว  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 129.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12276  เด็กชายบารมี ม่วงไหม  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 130.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12176  เด็กหญิงจันทภา สละน้อย  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 131.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12277  เด็กชายปุญญพัฒน์ ปานเทศ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 132.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12184  เด็กหญิงปภัสสร เพสารี  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 133.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12279  เด็กชายวิรวุฒิ บุญพา  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 134.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12189  เด็กหญิงวิภาพร สุขแจ่ม  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 135.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12191  เด็กหญิงสรวงมณ เพิ่มเขตรกรณ์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 136.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12216  เด็กหญิงธนิสร เผือกคล้าย  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 137.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12217  เด็กหญิงปพิชญา พวงสมบัติ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 138.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12262  เด็กหญิงมนัญชญา เจริญไทย  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 139.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12292  เด็กหญิงณิชาภัทร ทับทิมศรี  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 140.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12345  เด็กหญิงรัศมาพร ภวัตพงษ์ปณต  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 141.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12286  เด็กหญิงกัลยารัตน์ แซ่จิ๋ว  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 142.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12350  เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ชังขำ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน