prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12078  เด็กชายณัฏฐพรรณ ชาวคำเขตร์  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11583  เด็กชายวรเมธ กลีบจำปา  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11651  เด็กชายจิรภัทร์ พูลถม  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11653  เด็กชายตะวัน นาคยา  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11655  เด็กชายธนดล แก้ววิเชียร  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11656  เด็กชายธนาวุธ สินเภตรา  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11657  เด็กชายนพดล สาพิมุต  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11658  เด็กชายพันธการ เกตุอุ่น  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11661  เด็กชายอัครพร ศรีฉ่ำ  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11687  เด็กชายณชพล อิ่มอยู่  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11759  เด็กชายภพธร จันทร์ยิ้ม  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11787  เด็กชายวีรกุล สุขประเสริฐ  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11663  เด็กหญิงกัลยรักษ์ ป้องยะ  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11664  เด็กหญิงเกวลิน คล้ายยอม  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11665  เด็กหญิงชนากานต์ ผิวอ่อน  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11666  เด็กหญิงชลธร ถาวรเรือง  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11667  เด็กหญิงทิพย์ประภา ชื่นโต  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11668  เด็กหญิงนภัสสร สิงห์โตทอง  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11669  เด็กหญิงนวนันท์ แตงพรม  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11670  เด็กหญิงปรางทอง มีสิน  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11671  เด็กหญิงปาจารีย์ ไชยชนะ  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11672  เด็กหญิงมนปริยา เทียนอำไพร  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11673  เด็กหญิงมลชยา มลิทอง  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11674  เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์ แก่นอาสา  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11676  เด็กหญิงวิยดา สาระไกร  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11679  เด็กหญิงอธิชา คุ้มภัย  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11680  เด็กหญิงอังคณา อินมั่น  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11681  เด็กหญิงอารดา ปรีชาชาติสกุล  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11708  เด็กหญิงณัฐวรรณ อ่องสอาด  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11712  เด็กหญิงพรรณณิภา อินทรเกษตร  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11713  เด็กหญิงลวิวรรณ ม่วงการ  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11742  เด็กหญิงณัฐกมล บำรุงศรี  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11746  เด็กหญิงภิญญดา งามดี  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11772  เด็กหญิงชนิสรา มากบุญ  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11773  เด็กหญิงฐานสิงห์ อินเสถียร  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11775  เด็กหญิงนิฐิวดี ประชาสุข  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11780  เด็กหญิงลักขณา อินทร์ศักดิ์  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11781  เด็กหญิงวรรวิษา พวงสงเคราะห์  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11789  เด็กหญิงสุภาภรณ์ อิ่มสมบัติ  นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11648  เด็กชายกฤษนะ สนประเสริฐ  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11649  เด็กชายกษิดิศ ธีระภู่พรม  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11683  เด็กชายกรฤทธิ์ สาแช  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11686  เด็กชายจีรเดช เถลิงศรี  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11690  เด็กชายธนาภัทร์ น้อยจันทร์  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11693  เด็กชายนัธวัฒ บุญเขียว  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11698  เด็กชายวีรภัทร พวงสมบัติ  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11702  เด็กชายอดิศร ศรีสมบูรณ์  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11703  เด็กชายอภิชัย ขันตี  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11720  เด็กชายดนัย เชื้อนุ่น  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11721  เด็กชายธนพล ทองม่วง  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11724  เด็กชายธีรเดช สุขรอด  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11726  เด็กชายธีรภัทร มีมุข  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11730  เด็กชายพนัส สิงห์เถื่อน  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11751  เด็กชายชนัญชัย ถมทอง  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11760  เด็กชายภูริภัทร ชันกร  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11761  เด็กชายโภควินท์ รุ่งศิริรัตน์  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11768  เด็กชายสิทธิภพ เงินอยู่  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11662  เด็กหญิงกชกร ภูมี  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11705  นางสาวชลธร บาจันทึก  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11706  เด็กหญิงณัฐนิชา เศรษฐี  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11710  เด็กหญิงนันทิชา สิงห์เถื่อน  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11714  เด็กหญิงลัดดา อิ่มเนย  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11715  เด็กหญิงอาทิตยา นิยมวงษ์  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11737  เด็กหญิงเกศนภา แป้นแก้ว  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11738  เด็กหญิงขนิษฐา คุ้มสอาด  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11793  เด็กหญิงวรัญญา อินทรสะอาด  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11991  เด็กหญิงพัชริญา นาทาม  นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11650  เด็กชายจักรรัตน์ มีมุข  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11652  เด็กชายเจษฎา พวงสมบัติ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11684  เด็กชายกิตติทัต พุ่มกล่อม  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11689  เด็กชายดุจเทพ บุญมูล  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11701  เด็กชายสุรนาท สิงห์เถื่อน  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11718  เด็กชายณัฐกิตติ์ พันธุ์เขตกรรม  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11722  เด็กชายธนวัฒน์ ทรัพย์ขำ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11723  เด็กชายธนวินท์ จันทร์หนัก  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11727  เด็กชายธีรภัทร์ ศรีนุช  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11731  เด็กชายภานุสรณ์ พิจิตร์  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11734  เด็กชายสิทธิโชค เข้มแข็ง  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11735  เด็กชายสุรเดช โพธิ์ทอง  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11736  เด็กชายอรัล แก้วพงษ์  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11752  เด็กชายธนกรณ์ ไม้หอม  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11753  เด็กชายธนชัย เชื้อนุ่น  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11756  เด็กชายปรากฎการณ์ โพธิ์แก้ว  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11762  เด็กชายวชิรชัย สายสิน  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11767  เด็กชายสมรัตน์ คำชัย  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11769  เด็กชายอนันตชัย ฤทธิ์ทอง  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11784  นายอนุรักษ์ โพธิ์เอี้ยง  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11972  เด็กชายชินพัฒน์ วัชโรบล  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12144  เด็กชายสมาท ยังประยูร  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11678  เด็กหญิงสิรัภสร ผุสดี  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 91.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11707  เด็กหญิงณัฐริกา ปังเกตุ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 92.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11709  เด็กหญิงทิพรดา คูหาทอง  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 93.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11739  เด็กหญิงจันทร์ทิมา สิงห์บุญ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 94.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11740  เด็กหญิงไฉไล สิงห์เถื่อน  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 95.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11743  เด็กหญิงธนิดา พ่วงแพ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 96.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11749  เด็กหญิงสุภาวดี นิลสนธิ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 97.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11776  เด็กหญิงนิตยา กองแก้ว  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 98.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11778  เด็กหญิงภัทรพัตร แป้นแก้ว  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 99.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11685  เด็กชายกิตติพงษ์ คำชัย  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 100.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11688  เด็กชายณัฐพล มีขำ  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 101.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11694  เด็กชายปิยวัฒน์ แก้วอินชัย  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 102.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11695  เด็กชายรุ่งโรจน์ อิ่มเนย  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 103.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11719  เด็กชายณัฐชัย ช้างโต  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 104.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11725  เด็กชายธีรพงษ์ เขียวทอง  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 105.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11729  เด็กชายนิรุต ศรีวัน  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 106.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11732  เด็กชายรพีภัทร สร้อยสีทอง  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 107.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11733  เด็กชายวัชระ แย้มทับทิม  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 108.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11750  เด็กชายจักรี นาสุข  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 109.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11754  เด็กชายธีรภัทร พันธุ์เขตกรรม  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 110.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11755  เด็กชายธีรวัฒน์ ยาพรม  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 111.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11758  เด็กชายพงศกร ผิวสอาด  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 112.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11765  เด็กชายศรัญ บัญญัติศิลป์  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 113.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11766  เด็กชายศุภกร น้อยเอี่ยม  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 114.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11675  เด็กหญิงวิชญาพร เดชอินทร์  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 115.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11677  เด็กหญิงสลิลทิพย์ พันธ์วิเชียร  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 116.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11704  เด็กหญิงกมลลักษณ์ เกิดแก้ว  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 117.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11711  เด็กหญิงปวีณา เถื่อนสุข  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 118.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11741  เด็กหญิงชาริณี บุญเทศ  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 119.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11747  เด็กหญิงวริศรา สังสุด  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 120.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11748  เด็กหญิงสุกฤตรา คงรอด  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 121.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11777  เด็กหญิงปุญญิศา สายแวว  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 122.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11779  เด็กหญิงมณีวรรณ บุญศักดิ์  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 123.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11782  เด็กหญิงศรสวรรค์ ปานพรม  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 124.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12151  เด็กหญิงพรนภา อ่วมเกิด  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015