prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11990  เด็กชายธีรกานต์ ศรีทรง  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11854  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย คุ้มภัย  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11967  เด็กหญิงวรรณพร บัวประเสริฐ  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11848  เด็กหญิงวราภรณ์ มั่นเขตกิจ  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11944  เด็กชายธีรภัทร นิลสนธิ  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11817  เด็กชายจีรศักดิ์ อิ่มเนย  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11818  เด็กชายจัสติน โพธิ์ศรี  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11819  เด็กชายชนิสร อนันทสุข  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11821  เด็กชายทิเบต สุขบาง  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11823  เด็กชายปองภพ สังข์ขาว  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11824  เด็กชายไพโรจน์ พูลสวัสดิ์  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11825  เด็กชายเมธานันท์ บุญมี  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11826  เด็กชายรชานนท์ บุญน้อย  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11830  เด็กหญิงกัลยาณต์พร อินทรเกษตร  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11833  เด็กหญิงชญานิศ สนิทชน  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11835  เด็กหญิงชโลทร วัชโรบล  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11836  เด็กหญิงณัฐอุษา สุ่มประดิษฐ  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11837  เด็กหญิงดวงหทัย มากเสมอ  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11838  เด็กหญิงตัญจีรา จันทร์อ่อน  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11839  เด็กหญิงทิพรดา ขลิบทอง  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11840  เด็กหญิงธัญรดา บำรุงศรี  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11841  เด็กหญิงนาตยา จ้อนแจง  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11844  เด็กหญิงพัลลภา อุ่นเรือน  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11846  เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชุ่มเพ็งพันธ์  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11849  เด็กหญิงสุชานันท์ เทพหิรัญโญ  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11850  เด็กหญิงสุดาวดี อินทร์มั่น  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11851  เด็กหญิงสุภาพร ศรีสุข  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11852  เด็กหญิงสายฝน ผูกชอบ  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11853  เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศรีสุวรรณ  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11855  เด็กหญิงอภิสรา อริยโสภารักษ์  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11877  เด็กหญิงณวรา อ่วมทร  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11884  เด็กหญิงรษา รักสนิท  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11888  เด็กหญิงศศิวรรณ ปานอุทัย  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11914  เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ยิ้มยัง  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11916  เด็กหญิงญาณิศา บุญทองนุ่ม  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11922  เด็กหญิงพรลภัส กันอยู่  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11924  เด็กหญิงภัทรนันท์ หิปิยะ  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11957  เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ใจหาญ  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11960  เด็กหญิงนันทิชา สลักคำ  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11963  เด็กหญิงยุภารัตน์ ปิ่นฉิม  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  11964  เด็กหญิงรุ่งลัดดา ฟุ้งสุข  นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11827  เด็กชายวนัฐฒชัย โพอุลัย  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11871  เด็กชายศรพิทักษ์ ริดเต็ม  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11872  เด็กชายเศรษฐวิญญ์ ไส้พงษ์  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11907  เด็กชายศรัณยู ดีสุ่ม  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11909  เด็กชายศรยุทธ ประกาศรี  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11940  เด็กชายทวัต จันทร์ชำนาญ  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11948  เด็กชายรพีพร ครุฑจันทร์  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11886  เด็กหญิงวาสนา เพตรา  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11915  เด็กหญิงชลธิชา เขียนเขียว  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11968  เด็กหญิงศิรภัสสร นุ่มโต  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11859  เด็กชายธนาภัทร์ ชื่นใจรัก  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11867  เด็กชายวิษณุ สอนกร่อม  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11894  เด็กชายกมลภพ แกว่นเชิงค้า  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11896  เด็กชายกฤษณะ เถื่อนสุข  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11900  เด็กชายธิติสวรรค์ คงอินทร์  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11889  เด็กหญิงสุชานันท์ บัวเพ็ชร  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11892  เด็กหญิงอารดา ภู่ผึ้ง  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11920  เด็กหญิงบัณฑิตา พุ่มเจริญ  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12156  เด็กชายสุกฤษฏิ์ แสงหล้า  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11901  เด็กชายธนภัทร บัวสมบูรณ์  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11902  เด็กชายพงศกร เข็มงาม  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11857  เด็กชายชินภัทร รอดม่วง  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11908  เด็กชายศิริการย์ ทั่งหิรัญ  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11947  เด็กชายพงษ์พัฒน์ คงเพชรศักดิ์  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11981  เด็กชายนฤพล หยัดน้ำ  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11988  เด็กชายรวิสูต ดีอ่วม  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11842  เด็กหญิงปิยภรณ์ ทองโชติฉัตร  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11878  เด็กหญิงณัฏฐ์สินี พวงสมบัติ  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11879  เด็กหญิงดารินทร์ อิ่มสมบัติ  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11882  เด็กหญิงพัชรพร มั่นสุ่ม  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11890  เด็กหญิงสวรรยา บุญงามขำ  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11917  เด็กหญิงฐิตาภา แก้วแวว  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11918  เด็กหญิงณัฐชา แก้วสัมฤทธิ์  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11956  เด็กหญิงชนิตา สุจริต  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  11958  เด็กหญิงทิพยาภรณ์ พลนาค  นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11891  เด็กหญิงอรัญญา เนียมณรงค์  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11926  เด็กหญิงรัดเกล้า ไล้ทอง  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11954  เด็กหญิงกมลทิพย์ พวงสมบัติ  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11965  เด็กหญิงรักสกุล เดชอินทร์  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11831  เด็กหญิงจิรัฐิกร ปิ่นสกล  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11832  เด็กหญิงจีรนันท์ รอดม่วง  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11820  เด็กชายณัฐชนน ทับเพ็ชร  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11828  เด็กชายศุภกร อ่วมทร  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11869  เด็กชายศักรินทร์ ชวดนุช  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11873  เด็กชายสุทธิ์รัตน์ อิ่มสิน  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11906  เด็กชายศรันย์ สมบุญ  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11910  เด็กชายเสฎฐวุฒิ ลาตวงศ์  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11911  เด็กชายอัครพนธ์ อินเเนตร์  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11942  เด็กชายธนกร พุทธา  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 91.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11943  เด็กชายธนโชติ ธูปบูชา  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 92.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11816  เด็กชายคณิศร ชูเอียด  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 93.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11862  เด็กชายพชรพล บุญมูล  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 94.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11897  เด็กชายไกรศร ธรรมมัง  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 95.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11933  เด็กชายชาติชาย  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 96.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11949  เด็กชายรพีภัทร ครุฑจันทร์  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 97.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11953  เด็กชายอรรถพล กุสุมาลย์  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 98.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11843  เด็กหญิงพัชรา เผือกคล้าย  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 99.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11883  เด็กหญิงพัชราภา มีมุข  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 100.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11919  เด็กหญิงธิติพร สมัครไทย  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 101.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11925  เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีนุช  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 102.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11966  เด็กหญิงวสุกิจา ศรีสุพัฒนะกุล  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 103.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12157  นางสาวพรชิตา แหงมมา  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 104.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11822  เด็กชายธนากร เปี่ยมสุข  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 105.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11858  เด็กชายดีระพัฒน์ ทาราวัต  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 106.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11860  เด็กชายบูรพา ยศศักดิ์ศรี  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 107.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11865  เด็กชายเรวัต ปานสอาด  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 108.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11870  เด็กชายศุภสิน เสียงใส  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 109.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11935  เด็กชายณภัทร ครุฑจันทร์  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 110.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11950  เด็กชายวีระภาพ พวงสมบัติ  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 111.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11952  เด็กชายอภิชาติ บำรุงศรี  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 112.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11845  เด็กหญิงปุณยาพร ทองศรี  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 113.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  11876  เด็กหญิงกนกพร เยาวรักษ์  นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 114.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11895  เด็กชายกวีวัฒน์ ภู่พิพัฒน์ภิญโญ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 115.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11899  เด็กชายชัชวาลย์ คำภูบาล  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 116.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11905  เด็กชายศรายุทธ ยอดดี  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 117.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11934  เด็กชายณภัทร์ เกลี้ยงสอาด  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 118.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11945  เด็กชายนิติภูมิ น้อยสวัสดิ์  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 119.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11946  เด็กชายนันทภพ คุ้มรอบ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 120.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11880  เด็กหญิงน้ำค้าง บำรุง  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 121.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11881  เด็กหญิงปพิชญา จ้อนแจง  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 122.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11923  เด็กหญิงภูริชญา นุ่มโต  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 123.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11928  เด็กหญิงวรัชยา อินเผือก  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 124.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11955  เด็กหญิงกัณฐิกา รุ่งระวี  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 125.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11959  เด็กหญิงนันทนี มีขำ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 126.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12150  เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เขาคำ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 127.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11856  เด็กชายเจษฎา ม่วงไหม  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 128.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11861  เด็กชายพายุ สาพา  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 129.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11866  เด็กชายลภัส สินเภตรา  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 130.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11868  เด็กชายวงศธร โมราราย  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 131.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11898  เด็กชายชานนท์ จิตรัตน์  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 132.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11904  เด็กชายวีรชิต ม่วงไหม  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 133.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11932  เด็กชายชานนท์ ชอบธรรม  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 134.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11938  เด็กชายณัฐสิทธิ์ เพชรทอง  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 135.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11939  เด็กชายดนัยพัชร ภู่ภักดี  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 136.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11941  เด็กชายธนัตภ์พนธ์ ขันโท  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 137.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11951  เด็กชายวรเมธ ศรีเต็ม  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 138.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11971  เด็กชายปิยวัฒน์ นิลสนธิ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 139.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11834  เด็กหญิงชนานันท์ ส่างการ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 140.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11885  เด็กหญิงวิภารัตน์ พรมพิทักษ์  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 141.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11887  เด็กหญิงวรรณิษา สวัสดี  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 142.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11912  เด็กหญิงกัญญาภัค รอดนิล  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 143.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11913  เด็กหญิงจิราวรรณ พวงสมบัติ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 144.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11921  เด็กหญิงพรชิตา เทพนาง  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 145.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11927  เด็กหญิงวรญา แสงโพธิ์  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 146.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11931  เด็กหญิงสุพัตรา คงรอด  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 147.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11961  เด็กหญิงพรชนก สุ่มประดิษฐ์  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 148.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11962  เด็กหญิงภัทราภรณ์ เย็นดี  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
 149.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11929  เด็กหญิงศราวดี แก่นเขียว  นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015