prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12390  เด็กหญิงณัฐิดา เทียนส้ม  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12396  เด็กหญิงภิรัญญา ยานากะ  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12411  เด็กชายพีรพัฒน์ บุญมูล  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12413  เด็กชายภูวดล ชูถม  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12414  เด็กชายรัฐภาคย์ ขำเผือก  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12415  เด็กชายวรรณวิทย์ เอี่ยมฤทธิ์  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12694  เด็กชายสมเกียรติ ทองสนิท  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12435  เด็กชายธรรมรัตน์ ทั่งหิรัญ  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12437  เด็กชายปภังกร นิลสนธิ  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12445  เด็กชายอรุชา พวงสมบัติ  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12449  เด็กหญิงกรรณิการ์ พุ่มศรี  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12450  เด็กหญิงณัฐนิชา เพียนเก็บ  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12459  เด็กหญิงรลิตา กุสุมาลย์  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12460  เด็กหญิงรัตนา สาคำภี  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12473  เด็กชายศิวกร สง่างาม  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12474  เด็กชายศุภชัย วินิจสร  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12478  เด็กชายอุดมโชค ฉิมพาลี  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม