prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11817  เด็กชายจีรศักดิ์ อิ่มเนย  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11818  เด็กชายจัสติน โพธิ์ศรี  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11819  เด็กชายชนิสร อนันทสุข  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11821  เด็กชายทิเบต สุขบาง  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11823  เด็กชายปองภพ สังข์ขาว  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11824  เด็กชายไพโรจน์ พูลสวัสดิ์  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11825  เด็กชายเมธานันท์ บุญมี  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11826  เด็กชายรชานนท์ บุญน้อย  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11901  เด็กชายธนภัทร บัวสมบูรณ์  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11830  เด็กหญิงกัลยาณต์พร อินทรเกษตร  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11831  เด็กหญิงจิรัฐิกร ปิ่นสกล  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11832  เด็กหญิงจีรนันท์ รอดม่วง  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11833  เด็กหญิงชญานิศ สนิทชน  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11835  เด็กหญิงชโลทร วัชโรบล  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11836  เด็กหญิงณัฐอุษา สุ่มประดิษฐ  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11837  เด็กหญิงดวงหทัย มากเสมอ  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11838  เด็กหญิงตัญจีรา จันทร์อ่อน  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11839  เด็กหญิงทิพรดา ขลิบทอง  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11840  เด็กหญิงธัญรดา บำรุงศรี  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11841  เด็กหญิงนาตยา จ้อนแจง  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11844  เด็กหญิงพัลลภา อุ่นเรือน  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11846  เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชุ่มเพ็งพันธ์  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11849  เด็กหญิงสุชานันท์ เทพหิรัญโญ  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11850  เด็กหญิงสุดาวดี อินทร์มั่น  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11851  เด็กหญิงสุภาพร ศรีสุข  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11852  เด็กหญิงสายฝน ผูกชอบ  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11853  เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศรีสุวรรณ  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11855  เด็กหญิงอภิสรา อริยโสภารักษ์  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11877  เด็กหญิงณวรา อ่วมทร  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11884  เด็กหญิงรษา รักสนิท  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11888  เด็กหญิงศศิวรรณ ปานอุทัย  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11914  เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ยิ้มยัง  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11916  เด็กหญิงญาณิศา บุญทองนุ่ม  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11922  เด็กหญิงพรลภัส กันอยู่  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11924  เด็กหญิงภัทรนันท์ หิปิยะ  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11957  เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ใจหาญ  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11960  เด็กหญิงนันทิชา สลักคำ  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11963  เด็กหญิงยุภารัตน์ ปิ่นฉิม  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11964  เด็กหญิงรุ่งลัดดา ฟุ้งสุข  นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11820  เด็กชายณัฐชนน ทับเพ็ชร  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11828  เด็กชายศุภกร อ่วมทร  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11856  เด็กชายเจษฎา ม่วงไหม  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11857  เด็กชายชินภัทร รอดม่วง  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11866  เด็กชายลภัส สินเภตรา  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11868  เด็กชายวงศธร โมราราย  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11869  เด็กชายศักรินทร์ ชวดนุช  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11873  เด็กชายสุทธิ์รัตน์ อิ่มสิน  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11875  เด็กชายอนุชิต คล้ายโต  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11904  เด็กชายวีรชิต ม่วงไหม  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11906  เด็กชายศรันย์ สมบุญ  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11908  เด็กชายศิริการย์ ทั่งหิรัญ  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11910  เด็กชายเสฎฐวุฒิ ลาตวงศ์  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11911  เด็กชายอัครพนธ์ อินเเนตร์  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11938  เด็กชายณัฐสิทธิ์ เพชรทอง  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11942  เด็กชายธนกร พุทธา  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11943  เด็กชายธนโชติ ธูปบูชา  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11947  เด็กชายพงษ์พัฒน์ คงเพชรศักดิ์  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11971  เด็กชายปิยวัฒน์ นิลสนธิ  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11981  เด็กชายนฤพล หยัดน้ำ  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11988  เด็กชายรวิสูต ดีอ่วม  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11834  เด็กหญิงชนานันท์ ส่างการ  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11842  เด็กหญิงปิยภรณ์ ทองโชติฉัตร  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11854  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย คุ้มภัย  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11878  เด็กหญิงณัฏฐ์สินี พวงสมบัติ  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11879  เด็กหญิงดารินทร์ อิ่มสมบัติ  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11882  เด็กหญิงพัชรพร มั่นสุ่ม  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11885  เด็กหญิงวิภารัตน์ พรมพิทักษ์  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11887  เด็กหญิงวรรณิษา สวัสดี  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11890  เด็กหญิงสวรรยา บุญงามขำ  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11917  เด็กหญิงฐิตาภา แก้วแวว  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11918  เด็กหญิงณัฐชา แก้วสัมฤทธิ์  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11921  เด็กหญิงพรชิตา เทพนาง  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11927  เด็กหญิงวรญา แสงโพธิ์  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11931  เด็กหญิงสุพัตรา คงรอด  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11956  เด็กหญิงชนิตา สุจริต  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11958  เด็กหญิงทิพยาภรณ์ พลนาค  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11962  เด็กหญิงภัทราภรณ์ เย็นดี  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11967  เด็กหญิงวรรณพร บัวประเสริฐ  นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11891  เด็กหญิงอรัญญา เนียมณรงค์  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11912  เด็กหญิงกัญญาภัค รอดนิล  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11913  เด็กหญิงจิราวรรณ พวงสมบัติ  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11915  เด็กหญิงชลธิชา เขียนเขียว  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11926  เด็กหญิงรัดเกล้า ไล้ทอง  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11929  เด็กหญิงศราวดี แก่นเขียว  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11954  เด็กหญิงกมลทิพย์ พวงสมบัติ  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11961  เด็กหญิงพรชนก สุ่มประดิษฐ์  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11965  เด็กหญิงรักสกุล เดชอินทร์  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11968  เด็กหญิงศิรภัสสร นุ่มโต  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11822  เด็กชายธนากร เปี่ยมสุข  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11827  เด็กชายวนัฐฒชัย โพอุลัย  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 91.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11858  เด็กชายดีระพัฒน์ ทาราวัต  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 92.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11860  เด็กชายบูรพา ยศศักดิ์ศรี  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 93.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11861  เด็กชายพายุ สาพา  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 94.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11865  เด็กชายเรวัต ปานสอาด  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 95.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11870  เด็กชายศุภสิน เสียงใส  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 96.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11871  เด็กชายศรพิทักษ์ ริดเต็ม  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 97.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11872  เด็กชายเศรษฐวิญญ์ ไส้พงษ์  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 98.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11898  เด็กชายชานนท์ จิตรัตน์  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 99.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11902  เด็กชายพงศกร เข็มงาม  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 100.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11907  เด็กชายศรัณยู ดีสุ่ม  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 101.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11909  เด็กชายศรยุทธ ประกาศรี  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 102.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11932  เด็กชายชานนท์ ชอบธรรม  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 103.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11935  เด็กชายณภัทร ครุฑจันทร์  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 104.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11939  เด็กชายดนัยพัชร ภู่ภักดี  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 105.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11940  เด็กชายทวัต จันทร์ชำนาญ  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 106.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11941  เด็กชายธนัตภ์พนธ์ ขันโท  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 107.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11948  เด็กชายรพีพร ครุฑจันทร์  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 108.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11950  เด็กชายวีระภาพ พวงสมบัติ  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 109.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11951  เด็กชายวรเมธ ศรีเต็ม  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 110.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11952  เด็กชายอภิชาติ บำรุงศรี  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 111.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11990  เด็กชายธีรกานต์ ศรีทรง  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 112.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11845  เด็กหญิงปุณยาพร ทองศรี  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 113.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11848  เด็กหญิงวราภรณ์ มั่นเขตกิจ  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 114.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11876  เด็กหญิงกนกพร เยาวรักษ์  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 115.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11886  เด็กหญิงวาสนา เพตรา  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 116.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11816  เด็กชายคณิศร ชูเอียด  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 117.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11859  เด็กชายธนาภัทร์ ชื่นใจรัก  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 118.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11862  เด็กชายพชรพล บุญมูล  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 119.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11863  เด็กชายพงศ์เทพ แจ่มมณี  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 120.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11867  เด็กชายวิษณุ สอนกร่อม  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 121.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11874  เด็กชายโสรัตน์ เข้มแข็ง  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 122.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11894  เด็กชายกมลภพ แกว่นเชิงค้า  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 123.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11895  เด็กชายกวีวัฒน์ ภู่พิพัฒน์ภิญโญ  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 124.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11896  เด็กชายกฤษณะ เถื่อนสุข  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 125.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11897  เด็กชายไกรศร ธรรมมัง  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 126.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11899  เด็กชายชัชวาลย์ คำภูบาล  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 127.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11900  เด็กชายธิติสวรรค์ คงอินทร์  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 128.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11905  เด็กชายศรายุทธ ยอดดี  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 129.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11933  เด็กชายชาติชาย  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 130.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11934  เด็กชายณภัทร์ เกลี้ยงสอาด  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 131.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11944  เด็กชายธีรภัทร นิลสนธิ  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 132.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11945  เด็กชายนิติภูมิ น้อยสวัสดิ์  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 133.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11946  เด็กชายนันทภพ คุ้มรอบ  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 134.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11949  เด็กชายรพีภัทร ครุฑจันทร์  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 135.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11953  เด็กชายอรรถพล กุสุมาลย์  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 136.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11659  เด็กชายเพิ่มพลู มากบุญ  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 137.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11843  เด็กหญิงพัชรา เผือกคล้าย  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 138.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11880  เด็กหญิงน้ำค้าง บำรุง  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 139.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11881  เด็กหญิงปพิชญา จ้อนแจง  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 140.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11883  เด็กหญิงพัชราภา มีมุข  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 141.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11889  เด็กหญิงสุชานันท์ บัวเพ็ชร  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 142.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11892  เด็กหญิงอารดา ภู่ผึ้ง  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 143.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11919  เด็กหญิงธิติพร สมัครไทย  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 144.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11920  เด็กหญิงบัณฑิตา พุ่มเจริญ  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 145.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11923  เด็กหญิงภูริชญา นุ่มโต  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 146.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11925  เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีนุช  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 147.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11928  เด็กหญิงวรัชยา อินเผือก  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 148.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11955  เด็กหญิงกัณฐิกา รุ่งระวี  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 149.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11959  เด็กหญิงนันทนี มีขำ  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 150.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11966  เด็กหญิงวสุกิจา ศรีสุพัฒนะกุล  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 151.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12150  เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เขาคำ  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015