prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  11999  เด็กชายสุเมธ ภู่สุวรรณ์  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12000  เด็กหญิงกรรณญารัตน์ ภู่ภักดี  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12001  เด็กหญิงกรรณิการ์ เกิดอยู่  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12002  เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฉิมสุข  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12004  เด็กหญิงจิตติมา วิธีจงเจริญ  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12005  เด็กหญิงเจนจิรา พิมพานุวัฒน์  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12006  เด็กหญิงชลดา พันธุ์เขตกรรม  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12007  เด็กหญิงฐิตินัดดา พรอยบุตร  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12051  เด็กหญิงกัลทิมา เสืออย่าง  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12056  เด็กหญิงธนันท์ติกานต์ เทพสมบูรณ์  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12009  เด็กหญิงนัฐวรรณ ยังเฟื่อง  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12057  เด็กหญิงณิชารีย์ คงไทย  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12010  เด็กหญิงนันทิชา แก้ววิเชียร  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12011  เด็กหญิงบัณฑิตา หงษา  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12012  เด็กหญิงปนิดา จันสุด  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12013  เด็กหญิงปวิตรา แลบัว  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12015  เด็กหญิงพิมพ์นภัส ภู่สงค์  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12016  เด็กหญิงเพชรณภัทร นินสนธิ์  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12017  เด็กหญิงภัคนันท์ สงวนสุข  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12018  เด็กหญิงมายาวี ใจแก้ว  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12019  เด็กหญิงมาลัยรัตนา เกษสุวรรณ  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12023  เด็กหญิงสิริพร อิ่มสิน  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12024  เด็กหญิงสุกัลยา ศรีสุข  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12025  เด็กหญิงสุพัตชา จำปาทอง  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12027  เด็กหญิงสุภัสสร บำรุงศรี  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12028  เด็กหญิงอรพรรณ พลีขันธ์  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12029  เด็กหญิงอตินุช ฟุ้งสุข  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12030  เด็กหญิงอิมชิรา ธูปบูชา  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12074  เด็กชายธัชกรณ์ หอกคำ  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12069  เด็กชายกฤษณะ ด้วงรักษา  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12082  เด็กหญิงชนิดาภา เอี่ยมสอาด  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12084  เด็กหญิงณัฐชา บันฑิต  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12087  เด็กหญิงธัญชนก คำดำ  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12090  เด็กหญิงนันทกานต์ ชัยกูล  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12128  เด็กหญิงประการัง ขำจำลอง  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12129  เด็กหญิงพจนา มีขำ  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12134  เด็กหญิงศศิวรรณ แจ่มศรี  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12031  เด็กชายกชกร คล้ายโต  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12036  เด็กชายณัฐวุฒิ ดีอินทร์  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12037  เด็กชายธนากร ซ่อนกลิ่น  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12038  เด็กชายธเนศพล สุ่มประดิษฐ  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12040  เด็กชายธีรภัทร บัวลา  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12044  เด็กชายภาณุวัฒน์ พรมคง  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12045  เด็กชายภูวนาท คนใจบุญ  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12050  เด็กหญิงกระดังงา ขำจำลอง  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12054  เด็กหญิงณัฐนิชา ทีเป้า  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12064  เด็กหญิงมนัสชนก หลวงพิทักษ์  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12066  เด็กหญิงยุภาพร จักรศรี  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11994  เด็กชายพิตตินันท์ ศิริจันทร์  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  11997  เด็กชายรวีวัตน์ แสงน้ำ  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12070  เด็กชายกีรติ พุ่มศรี  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12071  เด็กชายซารุคาน ปาทาน  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12075  เด็กชายธาราวิน กัณโต  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12076  เด็กชายบุญฤทธิ์ เรืองขจร  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12077  เด็กชายพงษพัฒ อินทร์จันทร์  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12102  เด็กหญิงอัญชิสา ศรีนุช  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12081  เด็กหญิงชนาภา สิงห์เถื่อน  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12088  เด็กหญิงนพรัตน์ อ่อนอนงค์  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12091  เด็กหญิงนันทิตา เสือแจ่ม  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12094  เด็กหญิงภัทราพร หอมขจร  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12097  เด็กหญิงสิริวิมล แก้วขมิ้น  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12106  เด็กชายเชียรชาย  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12107  เด็กชายตะวัน อรันนา  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12109  เด็กชายธนกฤต ยิ้มเมือง  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12111  เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ วันที  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12113  เด็กชายพลพล อินทรสูตร  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12116  เด็กชายวรินทร หอมเนียม  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12126  เด็กหญิงชลนิชา เสียงหวาน  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12131  เด็กหญิงรีรานุช บัวเปีย  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12148  เด็กหญิงชลดา นาสมศรี  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12073  เด็กชายดนุพัฒน์ ขำสงค์  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12083  เด็กหญิงณัชชา ศักดิ์สน  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12085  เด็กหญิงดวงแก้ว ดวงศรี  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12086  เด็กหญิงทัศนีย์ กลิ่นรัตน์  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12089  เด็กหญิงนภาพร ภู่ภักดี  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11995  เด็กชายภคนันท์ พุกพ่วง  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  11998  เด็กชายสรายุทธ เงินอ่อน  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12032  เด็กชายกวิน กิตติยะ  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12034  เด็กชายชนพัฒน์ พรหมเสถียร  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12039  เด็กชายธราดล มีอาญา  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12041  เด็กชายปฏิพล ม่วงมั่งมี  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12042  เด็กชายประสพโชค จันทร์สมบัติ  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12043  เด็กชายปิยวัฒน์ พันธ์กลั่น  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12046  เด็กชายศิวพงษ์ เปี่ยมเสถียร  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12052  เด็กหญิงชนัญชยา บริบูรณ์  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12053  เด็กหญิงชาลิสา วงค์ปินตา  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12059  เด็กหญิงบรรฑิตา บัวเพ็ชร์  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12060  เด็กหญิงปาณัทดา ทองประเสริฐ  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12063  เด็กหญิงปาริชาติ วิงวอน  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12067  เด็กหญิงรชพร พระทัย  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 91.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12068  เด็กหญิงสุภาพร ฉิมสุข  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 92.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12104  เด็กชายกิตติพร แว่นแก้ว  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 93.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12105  เด็กชายจิรายุ แสงเย็น  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 94.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12112  เด็กชายพรพิษณุ เขียนสุข  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 95.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12115  เด็กชายรัตนศิลป์ สิงหฬ  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 96.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12118  เด็กชายศิริวัฒน์ วรรณสิงห์  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 97.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12119  เด็กชายสรัล สายคำกอง  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 98.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12120  เด็กชายสิทธิชัย รอดสำเภา  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 99.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12121  เด็กชายอนุชา ชาวคำเขตร์  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 100.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12124  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีสวัสดิ์  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 101.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12125  เด็กหญิงจิราภรณ์ กลิ่นทวี  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 102.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12132  เด็กหญิงรุ่งรัตน์ กันอยู่  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 103.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12135  เด็กหญิงสุวรรณา ฉิมสุข  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 104.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12149  เด็กหญิงชวัลลักษณ์ รอดนิล  นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 105.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12033  เด็กชายจิรเมท มีอ่อน  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 106.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12047  เด็กชายสิทธิชัย สิทธิอินทร์  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 107.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12048  เด็กชายสุทธิพงศ์ ราชวงค์  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 108.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12049  เด็กชายอดิเทพ นิลสนธิ  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 109.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12061  เด็กหญิงปราณตะวัน เถื่อนสุข  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 110.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12062  เด็กหญิงปริยฉัตร สมนึก  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 111.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12072  เด็กชายณัฐพงษ์ นุชนุ่ม  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 112.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12079  เด็กชายวรวุฒิ แก้วมา  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 113.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12114  เด็กชายภาสกร ชำนาญรักษา  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 114.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12092  เด็กหญิงปัณรส ปั้นประสงค์  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 115.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12093  เด็กหญิงปิยพัชร เชื้อนุ่น  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 116.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12095  เด็กหญิงวาทินี วันลาราษฏร์  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 117.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12096  เด็กหญิงศศิวิมล บัวทอง  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 118.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12098  เด็กหญิงสุทธดา บุญมา  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 119.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12099  เด็กหญิงสุภาพร ยศสมบัติ  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 120.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12100  เด็กหญิงสุมิตรา บุญจันทร์  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 121.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12101  เด็กหญิงอนุสรา กลั่นสุข  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 122.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12103  เด็กชายกฤษณพงษ์ ใส้พงษ์  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 123.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12108  เด็กชายทัตพงษ์ รุ่งหนองกระดี่  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 124.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12110  เด็กชายปฏิญญา แป้นแก้ว  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 125.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12117  เด็กชายวิทวัส สุดประเสริฐ  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 126.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12122  เด็กชายอนุภัทร สินโสภา  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 127.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12123  เด็กชายอนุศิษฏ์ อินยิ้ม  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 128.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12127  เด็กหญิงธนภรรณ์ ฉายสว่าง  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 129.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12130  เด็กหญิงมนิดา เรียงแสง  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 130.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12133  เด็กหญิงวรัชยา ศรีเพ็ง  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 131.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11992  เด็กชายธีรภพ นาทาม  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 132.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11993  เด็กชายนเคศวร สรงเนย  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 133.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  11996  เด็กชายภาณุวัฒย์ พันธุวิกรณ์  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 134.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12003  เด็กหญิงเขมจิรา ช้างโต  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 135.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12021  เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ไชยประสิทธิ์  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
 136.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12026  เด็กหญิงสุพิชญา กองศรี  นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015