prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 11  26  37  11  26  37   นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 ห้อง 2 23  30  23  30   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 ห้อง 3 22  23  22  23   นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
รวมร้อยละ %  44.44  55.56  100.00  0.00  0.00  0.00  44.44  55.56  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015