prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 10  31  41  10  31  41   นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
 ห้อง 2 20  15  35  20  15  35   นายคีรี เขียวบัว, นางรัชนีย์บูลย์ เขียวบัว
 ห้อง 3 23  14  37  23  14  37   นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์, นายพิชัย กีรกมลชัย
 ห้อง 4 18  18  36  18  18  36   นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต
รวมร้อยละ %  47.65  52.35  100.00  0.00  0.00  0.00  47.65  52.35  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015