prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 10  27  37  10  27  37   นางผุสดี หรั่งทอง, นายทัศเทพ แช่มเดช
 ห้อง 2 19  10  29  19  10  29   นางศรุตา อากาศสุภา, นางปุณฑริกา ชื่นชม
 ห้อง 3 23  32  23  32   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
 ห้อง 4 15  11  26  15  11  26   นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์, นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
รวมร้อยละ %  54.03  45.97  100.00  0.00  0.00  0.00  54.03  45.97  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015