prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 34  37  34  37   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นายจิรายุทธ์ มะคต
 ห้อง 2 20  13  33  20  13  33   นางจันทร์เพ็ญ คำชัย, นางสาวสุนันทา โพธิ์ศรี
 ห้อง 3 18  16  34  18  16  34   นางอริตา ชำนาญไพร,นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 ห้อง 4 16  16  32  16  16  32   นางผุสดี หรั่งทอง, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
รวมร้อยละ %  41.91  58.09  100.00  0.00  0.00  0.00  41.91  58.09  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015