prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 30  39  30  39   นางสาวอาริตา ชำนาญไพร, นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
 ห้อง 2 21  18  39  21  18  39   นายสุชาติวง์ ปลิวอิสสระ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
 ห้อง 3 23  14  37  23  14  37   นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม,นางวิภาดา กลิ่นด้วง
 ห้อง 4 21  15  36  21  15  36   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์, นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท์
รวมร้อยละ %  49.01  50.99  100.00  0.00  0.00  0.00  49.01  50.99  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015